Emri i Lëndës : Përkthim Terminologjie
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 342-1 C 6 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kombinimi i teorisë me praktikën
Objektivat Ngritja e nivelit dhe kompetencave gjuhësore tek studentët
Programi i Lëndës
JavaTema
1Përkthimi i terminologjisë. Llojet e teksteve terminologjikë. Terminologjia e medias, lloje e karakteristika
2Praktikë përkthimore: Terminologjia e Medias (lajmi, reportazhi, artikulli)
3Praktikë përkthimore: Terminologjia e Medias (filmi)
4Praktikë përkthimore: Terminologjia e Medias (fjalimet, tekstet muzikore)
5Përkthimi i termave ligjorë. Vështirësitë e përkthimit të dokumentave ligjorë
6Praktikë përkthimore: Terminologjia Ligjore (rregullore akademike)
7Praktikë përkthimore: Terminologjia Ligjore (dokumente noteriale)
8Përkthimi i termave ekonomikë.llojet, vështirësitë e përkthimit
9Praktikë përkthimore: Terminologjia Ekonomike (financë, marketing)
10Përkthimi i termave mjeksorë: llojet, vështirësitë e përkthimit
11Praktikë përkthimore: Terminologjia Mjeksore (anatomi e përgjithshme)
12Përkthimi i termave shkencore: llojet, vështirësitë e përkthimit
13Praktikë përkthimore: Terminologjia shkencore (shkencat e tokës)
14Nevoja e fjalorëve terminologjikë ; Përkthyeshmëria dhe papërkthyeshmëria; Terminologjia e Diplomacisë
15Praktikë përkthimore: Terminologjia e Diplomacisë (letërkëmbime, letërshkrime diplomatike)
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohja e studentëve me disiplinën e përkthimit
2Pajisja e studentëve me njohuritë bazë në fushën e përkthimit
3Ndërgjegjësimi i studentëve për rëndësinë e përkthimit në ditët e sotme
4Përftimi i kompetencave përkthimore dhe analizës së përkthimit
5Njohja me shpejtësinë e përkthimit të teksteve dhe konkurencën e tregut
6Ngritja e nivelit gjuhësor tek studentët
7Aftësimi i studentëve për të përkthyer tekste të fushave të ndryshme
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize550
Projekte120
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final90
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final10
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 21020
Gjysmë finale 0150
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 127
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.08
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)