Emri i Lëndës : Tezë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 551-2 F 3 2 0 0 2.00 15
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Të përgatisë studentët me njohuri sesi të hartojnë një tez
Objektivat Në përfundim të kësaj lënde studenit do të jetë në gjendje të: 1. të përgatisë një kornizë teorike 2. të shqyrtojë studimet aktuale në burime të ndryshme. 3. të gjejë dallimet dhe ngjashmëritë mes studimeve. 4. të përcaktojë kufirin në literaturë. 5. të hartojë një deklaratë 6. të përcaktojë metodat dhe procedurat për një studim origjinal. 7. të bëjë dallimet mes modeleve të kërkimit. 8. të diskutojë konceptet e popullsisë. 9. të zgjedhë instrumente të përshtatshme të mbledhjes së të dhënave. 10. Të zbatojë metodat e përshtatshme për analizën e të dhënave. 11. për të interpretuar gjetjet në lidhje me letërsinë aktuale 12. klasifikoj të dhënat sasiore dhe cilësore. 13. të përgatisë komentet në të dhënat. 14. ti referohet studimeve të ngjashme dhe të ndryshme në literaturë. 15. do të jetë në gjendje për të krijuar parashikimet në lidhje me rezultatet aktuale 16. të vlerësojë shkallën në të cilën është trajtuar problemi 17. Të shqyrtojë nevojat e së ardhmes 18. Shqyrtojë kufizimet e studimit 19. Të rijojë implikime për të ardhmen, qasje dhe studime kërkimore
Programi i Lëndës
JavaTema
1Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe jepen sugjerime në lidhje me temën
2Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe jepen sugjerime në lidhje me temën
3Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe jepen sugjerime në lidhje me temën
4Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe jepen sugjerime në lidhje me temën
5Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe jepen sugjerime në lidhje me temën
6Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe jepen sugjerime në lidhje me temën
7Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe jepen sugjerime në lidhje me temën
8Prezantim i pjesës së parë
9Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe jepen sugjerime në lidhje me temën
10Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe jepen sugjerime në lidhje me temën
11Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe jepen sugjerime në lidhje me temën
12Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe jepen sugjerime në lidhje me temën
13Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe jepen sugjerime në lidhje me temën
14Në kuadër të studimit të tezës do të diskutohen aktivitetetet dhe jepen sugjerime në lidhje me temën
15Prezantimi përfundimtar
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të përgatisin një kornizë teorike
2Të shqyrtojnë studimet aktuale në burime të ndryshme
3Të monitorojnë supozime mbi një temë kërkimore
4Të formulojnë dhe rishikojnë pyetjet kërkimore
5Të zhvillojë një proces të qartë për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave
6Të dallojnë, vlerësojnë dhe sintetizojnë studimet kërkimore në fushat përkatëse të dijes
7Të krahasojnë rezultatet e hulumtimit në fushën kërkimore
8Të interpretojnë, të analizojë dhe të komunikojnë gjetjet në mënyrë efektive dhe logjikisht
9Të përdorin citate për të gjitha referencat
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final0
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final100
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16232
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 1423322
Detyra 000
Gjysmë finale 080
Provimi final 11515
Të tjera 166
Ngarkesa totale e orëve 375
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 15
ECTS 15

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)