Emri i Lëndës : Metoda Kërkimore
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 502-1 A 3 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky është një kurs hyrje rreth metodave të përdorura në kërkimet shkencore në shkencat sociale. Studentët do të njihen me llojet e metodologjive dhe hapat e përgatitjes së studimit shkencor.
Objektivat Objektivat e kursit janë pajisja e studentëve me njohuri mbi kërkimin shkencor në fushën sociale dhe sidomos me hapat e tij. Studentët do të njihen me shkencën e studimeve shkencore dhe metodologjitë e përdorura për të kryer ato. Studentët do të jenë të aftë të hartojnë një studim shkencor dhe të zgjedhin një metodologji të përshtatshme dhe etike për përdorim mbi subjektet humane.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në metodat kërkimore: Çështje bazë të kërkimit shkencor: Hipoteza
2Etika dhe Filozofia e kërkimit shkencor _ Shkollat dhe paradigmat
3Parimet bazë të kërkimit shkencor: Vlefshmëria, besueshmëria, vlerësimi, etj.
4Disa metoda të kërkimit shkencor: Etnografia, analiza e tekstit dhe diskursit
5Disa metoda të kërkimit shkencor: analiza statistikore ose krahasimtare e të dhënave, grafikeve, tabelave,
6Disa metoda të kërkimit shkencor: anketat, intervistat, esetë (llojet )
7Disa metoda të kërkimit shkencor: metodat sasiore dhe cilësore
8Çështje gjuhësore të kërkimit shkencor: stili i të shkruarit dhe organizimi
9Çështje gjuhësore të kërkimit shkencor: problemet gramatikore
10Çështje gjuhësore të kërkimit shkencor: Të shkruarit
11Çështje gjuhësore të kërkimit shkencor: Të strukturuarit dhe të hartuarit
12Çështje gjuhësore të kërkimit shkencor: Parashtrimi i kuadrit letrar ose i referencave
13Të tjera çështje të kërkimit shkencor : shënjimi, citimi e bibliografia
14Përsëritje
15Projekte
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të njihen me metodat kryesore të hulumtimit në shkencat letrare dhe të mësimdhënies
2Të rrisin ndërgjegjësimin e tyre mbi çështjet etnografike , duke përfshirë konceptimin e një studimi, vëzhgimet, intervistat, analizat, dhe ndërtextualitetin
3Të mësojnë të marrin pjesë në politikën e asaj që një hulumtues i ri bën apo nuk bën
4Të rrisë aftësitë e të menduarit kritik dhe ta demonstrojë këtë duke konsideruar seriozisht pikëpamjet dhe perspektivat e shumta në diskutimet në klasë , në detyrat me shkrim, diskutime në grup , si dhe projektin përfundimtar
5Të zbatojë materialet e lëndës për kërkimin e tyre dhe ta demonstrojnë këtë përmes pjesëmarrjes në diskutime dhe aktivitete në klasë , dhe në aplikimin e koncepteve e lëndës në detyrat e klasës
6Të bëhet aktiv në procesin e kërkimit, analizuarit, dhe sintetizimint të informacionit .
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale125
Kuize120
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final65
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final35
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 11010
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)