Emri i Lëndës : Metodat në Mësimdhënien e Aftësive Gjuhësore të gjuhës Angleze
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 412-1 B 2 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs është një studim i metodave të mësimdhënies së leximit, shkrimit dhe gramatikës së gjuhës Angleze. Studentët do të mësojnë rreth kritereve për përzgjedhjen dhe formulimin e materialeve të përshtatshme mësimore mbështetur në rezultatet e hulumtimit aktual. Studentët kanë mundësi të kryejnë një sërë aktivitetesh mësimore për leximin, shkrimin dhe gramatikën.
Objektivat Studentët do të njihen me metodat dhe strategjitë e përdorura në mësimdhënien e leximit, shkrimit dhe gramatikës së gjuhës Angleze.Studentët gjithashtu do të jenë në gjendje të hartojnë plane mësimore.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Etapat e planit mësimor
2Mësimdhënia e gramatikës: Çfarë thonë kërkimet shkencore rreth saj. Theksi është në formë apo kuptim
3Mësimdhënia e gramatikës. Demostrim, vlerësim
4Mësimdhënia e gramatikës. Plane mësimore
5Mësimdhënia e gramatikës. Plane mësimore
6Kërkime shkencore në leximin e një gjuhë të huaj
7Strategji për mësimimdhënien e leximit
8Provimi gjysmefinal
9Metodat dhe strategjitë për mësimdhënien e fjalorit
10Leximi dhe fjalori. Plane mësimore
11Leximi dhe fjalori. Plane mësimore
12Kërkime shkencore në shkrimin e një gjuhe të huaj
13Proçesi i të shkruarit dhe etapat e tij
14Mësimdhënia e proçesit të të shkruarit
15Planet mësimore
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohuri mbi kërkimet shkencore rreth mësimdhënies së shkrimit, leximit dhe gramatikës
2Njohuri për praktikat me të mira të mësimdhënies në keto fusha
3Hartime planesh mësimore me qendër mësimdhënien e shkrimit, leximit dhe gramatikës
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte130
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 188
Gjysmë finale 090
Provimi final 111
Të tjera 111
Ngarkesa totale e orëve 144
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.76
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)