Emri i Lëndës : Studime të Avancuara në Përkthim
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 440-1 D 2 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs është organizuar si një panel me qëllim që studentët të punojnë në përkthimin e teksteve letrare. Gjatë diskutimeve në grup studentët do të mësojnë rreth strategjive të përkthimit dhe do të vlerësojnë punën e të tjerëve.
Objektivat Objektivi i këtij kursi është stërvitja e studentëve në një nivel më të lartë në kuptimin dhe përkthimin e gjuhëve përkatëse. Studentët do të përmirësojnë shpejtësinë dhe saktësinë në përkthimin e teksteve Letrare. Studenti do të ushtrojë dhe aftësitë redaktuese dhe korrektuese.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Analiza e tekstit dhe përkthimi
2Metodat para-përkthimore
3Konteksti dhe regjistri
4Zgjedhja e fjalës
5Nënkuptimet. Transformimet
6Togfjalëshi i lirë dhe i ngurosur. Përkthimi i tyre
7Përkthimi i idiomave. Aspekte kulturale
8Provimi gjysmefinal
9Theksi dhe rendi i fjalëve
10Sinonimia kontekstuale dhe gramatikore
11Gramatika dhe përkthimi
12Stili dhe përkthimi
13Përkthimi i titujve dhe akronimeve
14Redaktimi i tekstit
15Përthyeshmëria dhe pa-përthyeshmëria
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori Po
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mund të përkthejnë tekste letrare.
2Studentët do të krahasojnë dhe vlerësojnë tekstet e përkthyera.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte330
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 3824
Gjysmë finale 188
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)