Emri i Lëndës : Studime të Avancuara në Përkthim
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 440-1 D 2 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs është organizuar si një panel me qëllim që studentët të punojnë në përkthimin e teksteve letrare. Gjatë diskutimeve në grup studentët do të mësojnë rreth strategjive të përkthimit dhe do të vlerësojnë punën e të tjerëve.
Objektivat Objektivi i këtij kursi është stërvitja e studentëve në një nivel më të lartë në kuptimin dhe përkthimin e gjuhëve përkatëse. Studentët do të përmirësojnë shpejtësinë dhe saktësinë në përkthimin e teksteve Letrare. Studenti do të ushtrojë dhe aftësitë redaktuese dhe korrektuese.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Teoria dhe Praktika e Përkthimit , Llojet e Përkthimi , problematikat dhe nënkuptimet
2Vargëzimi: llojet, Përkthimi i poezisë; Prapapërkthimi
3Praktikë Përkthimore dhe Krahasuese: Poezi/poema të përzgjedhura
4Togfjalëshi i lirë dhe stilistika e diskursit të prozës : Strategjitë për gjegjësin, Praktikë Përkthimore: tekste të përzgjedhura
5Togfjalëshi i lirë dhe stilistika e diskursit të prozës : Strategjitë për gjegjësin, Praktikë Përkthimore: tekste të përzgjedhura
6Aspekte kulturore|: Përkthimi i idiomave dhe shprehjeve frazeologjike; Stili dhe përkthimi; Praktikë përkthimore-krahasuese
7Aspekte kulturore|: Përkthimi i idiomave dhe shprehjeve frazeologjike; Stili dhe përkthimi; Praktikë përkthimore-krahasuese
8Përkthimi i titujve, akronimeve dhe shkurtesat ligjerimore ; Redaktimi i tekstit; Praktikë Përkthimore
9Përkthimi Pragmatik sot : Metodat interaktive & para-përkthimore ; Përthyeshmëria dhe pa-përthyeshmëria
10Përkthimi audio-vizual; titrat dhe dublimi
11Përkthimi audio-vizual; titrat dhe dublimi
12Përkthimi i termave ligjorë. Perkthime noteriale e dokumentave ligjore
13Përkthimi i termave ligjorë. Perkthime noteriale e dokumentave ligjore
14Praktikë Përkthimore : Perkthimi Konsekutiv dhe Simultan
15Praktikë Përkthimore : Perkthimi Konsekutiv dhe Simultan
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori Po
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mund të përkthejnë tekste letrare.
2Studentët do të krahasojnë dhe vlerësojnë tekstet e përkthyera.
3Studentët do të perballen me vështirësitë e përkthimit te poezisë, idiomave dhe shprehjeve frazeologjike
4Studentët do të njihen me qasjet e problematikat e praktikave letrare përkthimore
5Studentët do të prkatikojnë strategji dhe teknika të ndryshme për të gjetur gjegjësin
6Studentët do të njihen me qasjet e problematikat e praktikave përkthimore te terminologjive te ndryshme
7Studentët do të prkatikojnë strategji dhe teknika të ndryshme për të gjetur gjegjësin ne perkthim konsekutiv dhe simultan
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize330
Projekte240
Projekte semestrale00
Punë laboratori220
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final90
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final10
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 41040
Gjysmë finale 000
Provimi final 155
Të tjera 11010
Ngarkesa totale e orëve 161
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.44
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)