Emri i Lëndës : Gjuhë Frënge I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
FFL 201-1 D 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Studentet do te kene njohuri rreth jetes ne France dhe ata do te jene te afte te komunikojne, shprehin mendimet dhe idete e tyre ne baze te rregullave gramatikore.
Objektivat Mesimi ka per qellim pervetesimin nga studentet e komumikimit baze ne gjuhen frenge. Ne perfundim te vitit, studenti zoteron : leksikun baze per komunikim ne situata te ndryshme te jetes se perditshme: • fjalorin per te paraqitur veten, • fjalorin per paraqitjen e aktiviteteve te jetes se perditshme, • fjalorin per te shprehur deshira dhe nevoja, • fjalorin e duhur per te kerkuar informacione te ndryshme • dije mbi kulturen dhe qyteterimin francez e frankofon.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Uniteti 1 – Te zbulojme gjuhen frenge • Hapat e para ne gjuhen frenge (gjuha, vendi...) • Alfabeti. Ushtrime shqiptimi dhe kuptimi;
2Uniteti 1 – Te zbulojme gjuhen frenge 1. Prezantimi • Si te prezantohemi (identiteti, kombesia); • Hapat e para ne gramatiken e gjuhes frenge (folja jam dhe quhem); • Uniteti 1 – Te zbulojme gjuhen frenge 2. Vizite ne Paris : Visite à Paris • Te njohim Parisin dhe monumentet me te njohura ne Pris; • Si te pyesim e te pergjigjemi per vendodhjen e nje objekti; • Folja “kuptoj” (comprendre)
3Uniteti 1 – Te zbulojme gjuhen frenge 2. Vizite ne Paris :  Ushtrime e komuniki mbi temen Uniteti 1 – Te zbulojme gjuhen frenge 3. Te prezantojme nje person : L’international • Nyjet ne gjuhen frenge; • Mbiemrat: formimi i gjinise femerore • Folja “njoh” (connaître); • Ushtrime dhe dialogje mbi temen.
4Uniteti 1 – Te zbulojme gjuhen frenge 4. Te pyesim mbi nje objekt : Qu’est-ce aue c’est? • Si te pyesim e te pergjigjemi per nje send; • Te njohim monumente, produkte dhe vende te mirenjohura te Frances; • Gjinia e emrave ne gjuhen frenge. Nyjet e trajtes se shquar dhe te pashquar; • Ushtrime dhe diskutime mbi temen. Uniteti 1 – Te zbulojme gjuhen frenge 5. Rregullat e miresjelljes : Rencontres • Shprehjet fillestare te miresjelljes ne gjuhen frenge; • Te njohim terminologjine gramatikore ne frengjisht; • Foljet e grupit te pare : folja “mesoj”(apprendre)
5Uniteti 1 – Te zbulojme gjuhen frenge Rregullat e miresjelljes : Rencontres • Ushtrime dhe diskutime mbi temen. Uniteti 1 – Te zbulojme gjuhen frenge 6. Gramatika franceze : La grammaire, c’est facile BILAN UNITÉ 1
6Uniteti 2 – Te njihemi: Kolegia e re 1. Te japim imformacione mbi nje person : Renseignements • Si te pyesim e te flasim per identitetin, kombesine, adresen, moshen...; • Folja “kam” (avoir); • Numrat nga 1 deri ne 60; • Ushtrime dhe dikutime mbi temen. 2. Si te pyesim : Premiers contacts • Si te pyesim. Pyetjet me shprehjet : Est-ce que et je voudrais ...; • Gramatike : forma mohore e foljeve; • Shprehja “il y a” ;
7Uniteti 2 – Te njihemi: Kolegia e re 2. Si te pyesim : Premiers contacts • Ushtrime dhe diskutime mbi temen 3. Preferencat tona : J’aime un peu, beaucoup... à la follie • Si te shprehim e te pyesim per shijet, preferencat; • Folet “ aimer”e “préférer”; • Ushtrime dhe diskutime mbi temen.
8Provim i ndërmjetëm
9Uniteti 2 – Te njihemi: Kolegia e re 5. Te flasim per aktivitetet ne kohen e lire : “Week-and à la montagne” • Ushtrime dhe diskutime mbi temen. 6. Te flasim per vendin dhe qytetin : Reportazhi “ Les villes francophones” • Te njihemi dhe te perdorim fjalorin mbi paraqitjen e karakteristikave turistike te nje vendi dhe qyteti ; • Folja “ parler”; • Numrat nga 70 deri ne 1 milion; • Si te ndertojme pyetjen me peremrin pyetes “ comment”.
10 BILAN UNITÉ 2 Uniteti 3 – Si te organizojme kohen 1. Si te themi daten : “Le temps passe ” • Njohja dh perdorimi i nocioneve mbi kohen, daten : kalendari; • Si te pyesim e te pergjigjem per daten (kur? ne cilin vit?...) • Organizimi i nje gare ne klase mbi njohje te datave historike te lidhura me Francen;
11Uniteti 3 – Si te organizojme kohen 1. Si te themi daten : “Le temps passe ” • Ushtrime dhe diskutime mbi temen. 2. Ora : “Quelle heure est-il?” • Te pyesim dhe te pergjigjemi per oren; • Te njohim shprehjet qe lidhen me oren; • Foljet “commencer”, “finir”, “ouvrir” “fermer”;
12Uniteti 3 – Si te organizojme kohen 2. Ora : “Quelle heure est-il?” • Ushtrime dhe diskutime mbi temen. 3. Si te japim informacione mbi axhenden : “Le message”
13Uniteti 3 – Si te organizojme kohen 4. Si te ftojme, pranojme apo refuzojme nje ftese : “L’invitation” 5. Si te pyesim e te pergjigjemi : “Propositions”
14Uniteti 3 – Si te organizojme kohen 5. Si te pyesim e te pergjigjemi : “Propositions” • Ushtrime dhe diskutime mbi temen. 6. Si te bejme nje program aktiviteti kulturor : “ Week-and en francais” • Diskutim ne klase dhe organizimi i nje fundjave kulturore ne Tirane
15
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Elementet leksikore dhe gramatikore dhe aftesia per t'i perdorur ato ne situata te ndryshme gjate dites
2Aftesite gramatikore ne lidhje me aftesine per te kuptuar dhe shprehur mendimet sipas rregullave kryesore te gramatikes te mesuara gjate vitit akademik
3Aftesia per te mposhtur friken per te komunikuar ne gjuhe te huaj
4Njohuri rreth kultures dhe qyteterimit francez
5Ne fund te vitit akademik 2014-2015, studenti mund te arrije nivelin A1-A2 sipas Sistemit te Perbashket Europian te Referencave per Gjuhen
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11515
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)