Emri i Lëndës : Anglishte Biznesi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 255-1 D 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Studentët do të jenë në gjendje që në mënyrë të pavarur të kryejnë akte komunikuese në gjuhën angleze që tregojnë një ndjenjë shumë të zhvilluar të vetëdijes gjuhësore dhe një zotërim të argumentimit dhe diskursit efektiv social. Veçanërisht, studentët do të jenë në gjendje të komunikojnë rrjedhshëm dhe saktë në anglisht në një shumëllojshmëri të konteksteve të biznesit, si në të folur (p.sh., takime dhe në telefon) dhe në të shkruar (p.sh., letra dhe raporte).
Objektivat Aftësitë në anglisht të dëgjimit, të folurës,leximit dhe shkrimit në biznes ose ambjente të zyrës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Ndërtimi i një Karriere: Lexim në lidhje me edukimin në biznes; Fjalori i edukimit dhe karrierës; Rishikimi i kohëve; Të japësh arsye në intervista; Shkrimi i letrave të përbajtjes.
2Informacion: Lexim rreth Zgjidhjeve IT; Fjalori I sistemeve të informacionit dhe komunikimit; Krahasimi i zgjidhjeve dhe të kërkuarit ndihmë; të telefonosh; Shkrimi I memorandumeve.
3Studimet e cështjeve: Mangalia Business School dhe Meteor Bank.
4 Cilësi: Lexim rreth domethënies së cilësisë; Fjalori i cilësisë dhe standardeve; Struktura e pasives dhe have something done; Prezantime; Procedurat e shkrimit dhe udhëzimet.
5 Konkluzion: Lexim rreth grupit të projektit; Fjalori i menaxhimit të njerëzve dhe projekteve; Rregulloret, spekulimet dhe traditat; Stërvitje; Shkrimi i raporteve.
6Studimet e cështjeve: Zaluski Strawberries dhe Trident Overseas.
7Provimi gjysmëfinal
8Të shesësh më shumë: Lexim rreth Viral Marketing; Fjalori i marketingëve miks; Pyetje për bindjen; Në lidhje me kundërshtimet; Shkrimi i postës publike dhe shitja e letrave.
9 Biznes i ri: Lexim për vetë-financimin; Fjalori rreth financës së një fillimi; koha e ardhme e përparme dhe e ardhme e vazhdueshme;Të marrësh pyetje në prezantime; Të shkruash një përmbledhje ekzekutive.
10Studimet e cështjeve: Backchat communications dhe Angels or Demons.
11Kontrolli Financiar: Lexim për llogaritarët; Fjalori i dokumenteve financiare dhe rregullorja; Shkaku, efekti, aftësia dhe artikujt; Komunikimi në takime; Shkrimi i minutave.
12Tregtia e drejtë: Lexim për tregtinë e drejtë ose tregtinë e lirë
13Fjalori i kontratave dhe etikës së korporatave; Detyrimi dhe leja, inversioni; Të bësh një kompromis; Shkrim i sigurt.
14Studimet e cështjeve: Car-Glazer dhe Green Hills Coffee.
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë fjalimet e zgjatura dhe të ndjekin linjat e ndërlikuara të argumentit në anglisht (p.sh., në lidhje me pyetjet, kundërshtimet dhe negocimit) në intervista, takime dhe në telefon.
2Studentët do të jenë në gjendje të lexojnë dokumentet e biznesit të gjuhës angleze të tilla si raporte, artikuj, diagramët dhe grafikët, dhe deklaratat e kontabilitetit.
3Studentët do të jenë në gjendje të japin një prezantim të biznesit, të vendosin një takim, dhe të marrin pjesë në diskutime rreth marketingut, tregtisë së ndershme dhe vetëpunësimit.
4Studentët do të jenë në gjendje të shkruajnë dokumenta të biznesit të tilla si CV, hyrjen e një letre, memorandume, raporte, letra, përmbledhje ekzekutive dhe protokolle.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte140
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 115
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final75
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final25
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14114
Detyra 12020
Gjysmë finale 11414
Provimi final 11515
Të tjera 2714
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)