Emri i Lëndës : Variante të Anglishtes
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 311-1 B 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda e sheh zhvillimin e gjuhës Angleze nga pikëpamja historike, dhe është gjithashtu një studim i varianteve të Anglishtes në botën moderne e cila mbulon dialektet, gjuhën kreole, përdorimin e e anglishtes si një lingua franka dhe vendodhjet gjeografike të Anglishtes si gjuhë e parë dhe gjuhë e dytë. Do të arrihet të shihet dallimi jo vetëm i dialekteve, por edhe dallimi i tipareve të vecanta që i karakterizojnë njerëzit që flasin në këto dialekte si dhe kultuturës që është e pashmangshme në një gjuhë. Do të krahasohen edhe shqiptimet e Anglishtes standarte Britanike me Anglishten e Amerikës dhe Kanadasë.
Objektivat Në këtë lëndë synohet të arrihet një përvetësim i frytshëm i disa objektivave të cilat janë : 1.Studentët do të mësojnë zhvillimin historik kronologjik të Anglishtes 2. Studentët e shohin gjuhë n angleze në faza dhe etapa të ndryshme të saj e deri te shndërrimi i saj në një lingua franka 3. Studentë t e vrojtojnë përdorimin e saj sinkronik në botën moderne duke mos lënë mënjëanë edhe përdorimin diakronik të saj. 4.Do të theksohen aplikimet gjuhësore në botën reale. 5.Të dhënat do të mblidhen nga informatorët dhe nga burime të tjera, dhe do të prezantohen në klasë në grupe dyshe ose në skuadra. 6. Studentë te do të zgjerojnë njohuritë e tyre rreth dialekteve të ndryshme të gjuhës angleze. 7. Njohja e varianteve gjuhësore dhe studimi i tyre i ndihmon edhe ne kuptimin e botëkuptimit të psikologjisë dhe kulturës së njërëzve që flasin këto lloj dialektesh.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Historia e gjuhës Angleze – pjesa I, IE=International English Text, HI= History of English Text Reading: HI chpt 1, Overview
2Historia e gjuhës Angleze – pjesa II, Historia e Turqishtes, Shqipes, gjuhës Frisiane, dhe gjuhës Kelte- një krahasim Reading: HI Chpt I, Overview
3Gjuhët dhe Popujt; Danezët, Keltët, Vikingët, Shqiptarët, Turqit. Reading: HI Overview of pronunciation, morphology, syntax of English HI Chpts. 2, 3
4Lufta dhe përhapja e gjuhës Reading: HI Vocabulary, Standardization of English, Chpts 4, 5
5Lingua Franka: Suahilisht, Arabisht, Frengjisht, Spanjisht, portugalisht, gjuha Holandeze, dhe fjalët Anglisht të huazuara. Reading: HI Names and English in Britain and North America, Chpts 6, 7, 8
6Gjuha dhe pushteti: gjuha dhe imperializimi. charting GD and language: 1890, 2003, 2013. Language and Power Essay Reading: HI English Worldwide Chpt. 9
7Historia dhe Varietet e gjuhës Reading: ReviewHI- all chapters
8Provim Gjysmëfinal
9IPA (Alfabeti fonetik ndërkombëtar) dhe zanoret. 2 standardet e Anglishtes Reading: IE Intro, Glossary , Chpt 1
10Australia, Afrika e jugut, Uellsi, Reading: IE Chpt. 2
11Shqiptimi rajonal i Anglishtes në Amerikn e Veriut. Reading: IE Chpt. 3
12Krahasimi i Anglishtes me Anglishten e Amerikës së Veriut , Gjuha Skoceze dhe Irlandeze. Reading: IE Chpt. 4 and 5
13Anglishtja e Indisë perëndimore dhe gjuha Kreole Reading: IE Chpt. 6
14Anglishtja si gjuhë e dytë në botë Reading: IE Chpt. 7
15Përsëritje për prezantimin përfundimtar në grup Reading:IE Review
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantim PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohuri mbi Anglishten standarde të Britanisë, Amerikës dhe Kanadasë.
2Njohuri kronologjike mbi zhvillimet historike të Anglishtes, dhe mundësi për të ndjekur zhvillimin e gjuhëve të tjera.
3Njohuri të përdorimit sinkronik dhe zhvillimeve të fundit të Anglishtes si lingua franka në botën moderne.
4Njohuri të dialekteve gjuhësore në gjuhën angleze
5Aftësi për të dalluar një dialekt në tjetrin dhe vecoritë përkatëse
6Aftësi jo vetëm për ti përvetësuar këto dialekte, por edhe për t’u përdorur në klasë si një sfidë edhe për një njohës të gjuhës angleze
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize210
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 130
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 100
Gjysmë finale 11111
Provimi final 11010
Të tjera 21428
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)