Emri i Lëndës : Hyrje në Letërsi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 101-1 A 1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda synon të prezantojë studentët me njohuri mbi zhanret kryesore letrare të letërsisë Britanike dhe Amerikane të tilla si proza letrare, poezia dhe drama dhe trajton marrëdhëniet në mes gjuhës dhe përvojës estetike. Nga pikëpamja e zhvillimit të aftësive praktike dhe tejknike ,veprat letrare si burime parësore do të shërbejnë si bazë për studimin e mënyrave në të cilat shkrimtarët përdorin gjuhën për të krijuar shprehje estetike të cilat pasqyrojnë përvojat e shqisave, emocionet, intelektin dhe imagjinatën, si dhe mënyrat në të cilat vetë përvoja njerëzore formësohet dhe përcillet nepërmjet gjuhës. Në këtë kurs analizohen konteksti kulturor, karakteret dhe stili i autorit duke përfshirë kontekstin letrar dhe kulturor të krijimtarisë së tij
Objektivat Qëllimi i këtij kursi është të ndërgjegjësojë nxënësit për cilësitë estetike dhe potencialin e të shprehurit që përcillet me anë të gjuhës angleze dhe për të zhdërvjelltësuar studentët të flasin rreth mënyrave të të ndryshme me anë të të cilave shkrimtarët kanë përcjellë krijimtarinë e tyre me anë të zhanreve letrare. Në përfundim të këtij kursi do të jenë aftësuar • për të kuptuar mënyrat në të cilat shkrimtarët përdorin zhanret e dnryshme letrare si tekste përfaqësuese të periudhave të ndryshme • për të analizuar dhe vlerësuar veprat e letërsisë bazuar në të kuptuarit e tyre të gjuhës letrare dhe forma të zhanreve; • për të interpretuar dhe vlerësuar veprat letrare, duke përdorur dëshmi tekstuale për të mbështetur idetë e tyre, si në diskutimet me gojë në klasë dhe eseve të shkruara kritike.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Të reagosh ndaj pjesëve letrare dhe ndaj dramës si zhanër. Sophocles, Oedipus Rex
2Sophocles Oedipus Rex (vazhdim)
3Të lexuarit dhe të trajtuarit e poezisë. Robert Browning, “My Last Duchess”; Thomas Hardy, “The Ruined Maid”
4William Blake, “The Chimney Sweeper”; John Keats, “On First Looking Into Chapman’s Homer”; Gerard Manley Hopkins, “Spring and Fall”; A.E. Housman, “When I Was One-and-Twenty”; Stevie Smith, “Not Waving but Drowning”
5Te lexuarit dhe tw trajtuarit e prozws letrare. Hemingway, “A Clean, Well-Lighted Place”
6Te shkruarit dhe analiza e eseve dhe Langston Hughes, “Salvation”
7Herman Melville, “Bartleby the Scrivener”
8Provim Gjysëm final/ESE 1
9Wordsworth, “The World Is Too Much with Us”; Claude McKay, “If We Must Die” Alfred, Lord Tennyson, “Ulysses”
10Henrik Ibsen, “A Doll’s House”
11Nga historia në letërsi / Martin Luther King, Jr., “Letter from Birmingham Jail”
12William Faulkner, “A Rose for Emily”; Alice Walker, “Everyday Use”
13ESE 2 / Kate Chopin, “The Storm” /Charlotte Perkins Gilman, “The Yellow Wallpaper
14John Donne, “Death Be Not Proud”; Robert Frost, “Nothing Gold Can Stay, Emily Dickinson, “After great pain, a formal feeling comes”
15Ambrose Bierce An occurrence at Owl Creek Bridge/ Dylan Thomas, “Do Not Go Gentle Into That Good Night”
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Zotërojnë njohuri hyrëse në zhanret dhe shkrimet e letërsisë britanike dhe amerikane
2Përmirësojnë aftësitë e tyre të të shprehurit dhe të shkruarit rreth teksteve në gjuhën angleze
3Përmirësojnë aftësitë e tyre analitike dhe të nxisin thellimin e njohurive mbi autorët, karakteret dhe prejardhjen e tyre kulturore
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte230
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 2510
Gjysmë finale 11414
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)