Emri i Lëndës : Gjuhë Spanjolle II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
SFL 202-1 E 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Spanish
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qëllimi kryesor i kursit/lëndës është të konsolidojë njohuritë e fituara në semestrin e parë dhe të zgjerojë funksionet themelore, gramatikën dhe fjalorin në spanjisht. Bazuar në udhëzimet e nxjerra nga Kuadri i Përbashkët Evropian i Referencave për Gjuhët (CEFR), kursi duhet të çojë studentët drejt një përdorimi më të pavarur dhe autonom të gjuhës, ekuivalente me një nivel A2. Studentët duhet të marrin pjesë aktivisht brenda ambjentit të klasës. Kursi ka për qëllim të arrijnë një ekuilibër mes kompetencave (gjuhësore, sociolinguistike dhe pragmatike), dhe gjithashtu të zhvilloj më tej aftësitë bazë (të kuptuarit, leximit, të dëgjuarit, të shkruarit, aftësive shprehëse dhe ndërveprimit).
Objektivat Deri ne fund te semestrit, studentët duhet të kenë arritur objektivat e mëposhtëm. Leximi Të jenë në gjëndje të lexojnë dhe kuptojnë tekste themelore dhe të thjeshta të tilla si broshura, katalogë, menu(të) ose letra të shkurtra personale. Shikojnë për informacione specifike brenda këtyre llojeve të teksteve. Kuptimi Të jenë në gjëndje të kuptojnë fjalime të shkurtëra dhe të thjeshta. Të kuptojnë udhëzimet e thjeshta dhe të shkurtëra. Të shprehurit Pjesëmarrje në biseda të shkurtra dhe të drejtpërdrejta rreth temave të përbashkëta. Të përshkruajnë gjerësisht njerëzit, çështjet që lidhen me universitetin, zakonet personale dhe pasionet për kohën e lirë, pushimet, etj, duke përdorur një shumëllojshmëri të shprehjeve dhe fjalive të thjeshta. Shkrimi Shkrime të shkurtra dhe të thjeshta si dhe mesazhe rreth temave të përbashkëta. Të shkruajnë letra të shkurtra personale (për shembull, të falënderoni ose ftoni dikë).
Programi i Lëndës
JavaTema
1Të përshkruash një veprim në vazhdim: të flasësh për kohëzgjatjen e një veprimi. Të shprehësh njëkohësinë në veprime. Estar+-ando/iendo. Foljet që lidhen me motin. Hace + muy/mucho + emër/mbiemër. Parafjalët: en. Muy / mucho. Moti. Pikat kardinale. Stinët e vitit.
2Të përshkruash një veprim në vazhdim: të flasësh për kohëzgjatjen e një veprimi. Të shprehësh njëkohësinë në veprime. Estar+-ando/iendo. Foljet që lidhen me motin. Hace + muy/mucho + emër/mbiemër. Parafjalët: en. Muy / mucho. Moti. Pikat kardinale. Stinët e vitit.
3Të shprehësh dëshirat. (Subjuntivo Presente). Vendet publike. Profesionet.
4Të shprehësh dëshirat. (Subjuntivo Presente). Vendet publike. Profesionet.
5Të Shprehësh dhe kërkosh në sasi. Të pyesësh për produktet dhe çmimet. Përemrat mbi objektet direkte. Përemrat e papërcaktuar dhe mbiemra. Parafjalë: para. Të bësh pazar. Llojet e dyqaneve.
6Të Shprehësh dhe kërkosh në sasi. Të pyesësh për produktet dhe çmimet. Përemrat mbi objektet direkte. Përemrat e papërcaktuar dhe mbiemra. Parafjalë: para. Të bësh pazar. Llojet e dyqaneve.
7Të Bësh planin. Të bësh sugjerime. Të sprehesh detyrimet. FOLJET: Ir a + infinitivi; Pensar + infinitivi; Preferir + infinitivi; Querer + infinitivi; Poder + infinitivi; Hay que + infinitivi; Tener que + infinitivi; Deber + infinitivi. Aktivitetet të kohës së lirë. Të udhëtosh.
8Provimi gjysmefinal
9Të Bësh planin. Të bësh sugjerime. Të sprehesh detyrimet. FOLJET: Ir a + infinitivi; Pensar + infinitivi; Preferir + infinitivi; Querer + infinitivi; Poder + infinitivi; Hay que + infinitivi; Tener que + infinitivi; Deber + infinitivi. Aktivitetet të kohës së lirë. Të udhëtosh.
10Të Bisedosh për të kaluarën në lidhje me të tashmen. Të përshkruash përvojat personale. Të kërkosh falje dhe të japësh një justifikim. Forma dhe përdorimi: Pretérito perfecto. Shënuesit tokësore. Aktivitetet e përditshme. Turizmi.
11Të Bisedosh për të kaluarën në lidhje me të tashmen. Të përshkruash përvojat personale. Të kërkosh falje dhe të japësh një justifikim. Forma dhe përdorimi: Pretérito perfecto. Shënuesit tokësore. Aktivitetet e përditshme. Turizmi.
12Si të organizosh një ligjeratë me shkrim dhe me gojë. Të identifikosh, të përcaktosh dhe të përshkruash njerëzit, objektet dhe vendet. Koherenca në Tekst: lidhje. Diferenca midis ser dhe estar. Parafjalët: a/de/en. Jeta e natës. Marrëdhëniet shoqërore.
13Si të organizosh një ligjeratë me shkrim dhe me gojë. Të identifikosh, të përcaktosh dhe të përshkruash njerëzit, objektet dhe vendet. Koherenca në Tekst: lidhje. Diferenca midis ser dhe estar. Parafjalët: a/de/en. Jeta e natës. Marrëdhëniet shoqërore.
14Te bisedosh për të kaluarën. Biografitë. Pasado simple. Dallimi në mes të kaluarës Pretérito perfecto dhe Pretérito simple. Shënuesit tokësore. Festat. Ngjarjeve historike.
15Përseritje e përgjithshme e temave të trajtuara dhe ushtrime për përgatitjen e provimit përfundimtar.
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të njihet studenti me rregullat e artit të të shkruarit, lexuarit dhe menduarit në gjuhën spanjolle
2Studenti është i aftë të përdorë gjuhën në kontekste të ndryshme
3Të nxitet të vështruarit kritik dhe akti i korrektimit në rastet e devijimeve nga spanjishtja standarde
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11515
Gjysmë finale 155
Provimi final 199
Të tjera 236
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)