Emri i Lëndës : Anglishte Biznesi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 255-1 D 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Studentët do të jenë në gjendje që në mënyrë të pavarur të kryejnë akte komunikuese në gjuhën angleze që tregojnë një ndjenjë shumë të zhvilluar të vetëdijes gjuhësore dhe një zotërim të argumentimit dhe diskursit efektiv social. Veçanërisht, studentët do të jenë në gjendje të komunikojnë rrjedhshëm dhe saktë në anglisht në një shumëllojshmëri të konteksteve të biznesit, si në të folur (p.sh., takime dhe në telefon) dhe në të shkruar (p.sh., letra dhe raporte).
Objektivat Aftësitë në anglisht të dëgjimit, të folurës,leximit dhe shkrimit në biznes ose ambjente të zyrës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Kultura e korporatave; Kohët e shkuara dhe struktura e tyre; Raportimi i vendodhjes; Organizimi i një takimi.
2Mbështetja e klientit; Pyetje dhe udhëzime; Korrespondenca formale dhe joformale; Të shkruarit e axhendës formale dhe joformale.
3Produktet dhe paketimi; Struktura e prezantimeve; Studimi i çështjes: Big Jack's Pizza.
4Karriera; Kohët e tashme; Intervista pune; Të shkruash një CV; Gjuha diplomatike; Zgjidhja e konflikteve.
5Konkluzion: Lexim rreth grupit të projektit; Fjalori i menaxhimit të njerëzve dhe projekteve; Rregulloret, spekulimet dhe traditat; Stërvitje; Shkrimi i raporteve.
6Studimet e cështjeve: Zaluski Strawberries dhe Trident Overseas.
7Të shesësh më shumë: Lexim rreth Viral Marketing; Fjalori i marketingëve miks; Pyetje për bindjen; Në lidhje me kundërshtimet; Shkrimi i postës publike dhe shitja e letrave.
8midterm
9Biznes i ri: Lexim për vetë-financimin; Fjalori rreth financës së një fillimi; koha e ardhme e përparme dhe e ardhme e vazhdueshme;Të marrësh pyetje në prezantime; Të shkruash një përmbledhje ekzekutive
10Studimet e cështjeve: Backchat communications dhe Angels or Demons.
11Kompania dhe Komuniteti; Përgjegjësitë sociale të korporatave; Ligjërata e zhdrejtë; Puna në grup.
12Tregtia ndërkombëtare; Parafjalët; Negociatat; Ndërthurja e biznesit me kënaqësinë; Komunikimi Ndërkulturor.
13Fjalori i kontratave dhe etikës së korporatave; Detyrimi dhe leja, inversioni; Të bësh një kompromis; Shkrim i sigurt.
14Studimet e cështjeve: Car-Glazer dhe Green Hills Coffee
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentet do te jene te afte te kuptojne ligjerata te zgjeruara dhe te ndjekin linja komplekse argumetesh ne Anglisht neper intervista, takime, dhe ne telefon.
2Studentet do te jene te afte te lexojne dokumente biznesi ne gjuhen angleze si skica, grafike dhe will be able to read English language business documents such as charts, graphs, and accounting statements.
3Studentet do te jene te afte te kryejne me sukses nje interviste pune ne Anglisht si dhe te bejne prezantime biznesi apo te marrin pjese ne takime.
4Studentet do te jene te afte te shkruajne dokumente biznesi perfshire ketu edhe nje CV Europas dhe leter reference.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize120
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14114
Detyra 100
Gjysmë finale 14343
Provimi final 122
Të tjera 10220
Ngarkesa totale e orëve 127
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.08
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)