Emri i Lëndës : Analizë Teksti I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 211-1 B 3 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda Analizë Teksti kurajon një lexim të avancuar dhe shkrimin për një varietet zhanrash në tekst: tregues, raportim, poezi, materiale akademike, artikuj etj. Kjo lëndë kërkon që studentët të arrijnë një nivel të lartë kompetence dhe rrjedhshmëri në të folur dhe të shkruar në gjuhën angleze, në këtë mënyrë 4 aftësi praktike do të zhvillohen në tekstet qe janë studiuar. Detyra: Një ese me simbolet qe janë përdorur në “The Dead” nga James Joyce.
Objektivat -Ti japë studentëve motivim dhe aftësi të kërkuara për një anglishte të avancuar në 4 aftësitë, Student duhet të jenë të sigurt në analizimin e zhanrave të ndryshëm në tekstet e me nivel të avancuar.
Programi i Lëndës
JavaTema
1E. A. Poe
2E. A. Poe, `` The Fall of the House of Usher``
3E. A. Poe, `` The Fall of the House of Usher``
4E. A. Poe, ``Annabel Lee``, ``The Raven ``
5 E. A. Poe , ``The cask of Amontillado``
6E. A. Poe, ``The Black Cat``
7Jane Austen ``Pride and Prejudice ``
8Provim Gjysmë-final
9Jane Austen ``Pride and Prejudice ``
10Jane Austen ``Pride and Prejudice ``
11William Shakespeare, Sonnets
12William Shakespeare, Sonnets
13William Shakespeare, Sonnets
14William Shakespeare, Sonnets
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët arrijnë të flasin, shkruajnë, dëgjojnë dhe lexojnë në një nivel te avancuar.
2Studentët do të motivohen për të patur një sjellje të vazhdueshme ne përvetësimin e gjuhës angleze.
3Studentët do të ndihen rehat në analizimin e një varieteti te gjërë zhanërash.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 100
Gjysmë finale 133
Provimi final 133
Të tjera 2816
Ngarkesa totale e orëve 114
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.56
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)