Emri i Lëndës : Hyrje në Letërsi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 101-1 A 1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda synon një njohje të historive të shkurtra nga letërsia Amerikane dhe Angleze. Në të analizohen mjedisi, personazhet,dhe stili i letërsisë duke studiuar begraundin e autorit dhe atë kulturor.
Objektivat Përmisimi i aftësive shkruese dhe lexuese në Anglisht.. Përmisimi i analizës në letërsi.. Njohja me forma të ndryshme të letërsisë Angleze dhe Amerikane. Analizimi i strukturës, stilit dhe gjinisë në letërsi. Të shkruhen në provime analiza të fjalorit, metaforës, stilit, kuptimit dhe të shkruarit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në letërsi. Si të shkruajmë dhe të organizojmë një ese
2Cfarë letërsia? Mendimi Kritik
3Letërsi, Teori dhe Kritikë
4Bazat në Poezi
5Figurat Letrare, Toni dhe Humori në Poezi
6Prozë - Novelat dhe Historitë e Shkurtra
7Prozë - Dikens 1
8Prozë - Dikens 2
9Panel diskutimi mbi Dikinson
10Provim Gjysëm Final
11Bazat e Dramës
12Dramë - Pirandelo 1
13Dramë - Pirandelo 2
14Dramë, Prozë dhe panel diskutimi
15Përgatitje për provimin final
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të kuptojmë elementet bazik të poezisë, historive te shkurtra, novelës dhe dramës
2Të përmirësuarit dhe të thelluarit e aftësive të të shprehurit gojor dhe me shkrim në gjuhën angleze.
3Avancimi i aftësive analitike ne veprat Letrare.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize120
Projekte00
Projekte semestrale130
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 155
Gjysmë finale 11414
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 120
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.8
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)