Emri i Lëndës : Aftësi Gjuhësore Akademike I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 111-1 B 1 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Silabusi i kësaj lënde gjithëpërfshirëse u ofron studentëve praktikim sistematik të të 4 aftësive, lexim, dëgjim, të folur dhe të shkruar në nivel të përparuar. Inkurajon përmirësimin e aftësisë së të lexuarit nëpërmjet një morie tekstesh dhe artikujsh nga fusha të ndryshme. Seksioni i gramatikës mundëson njohjen dhe praktikimin e strukturave gramatikore komplekse, ndërsa pjesa e fjalorit ndihmon njohjen me fjalorin/terminologjinë kryesore nga një shumëllojshmëri tematikash. Me anë të kësaj lënde studentët mund të arrijnë një nivel më të avancuar të njohurive dhe përdorimit aktiv të gjuhës angleze.
Objektivat Zvillimi i një niveli të avancuar në lexim e dëgjim të teksteve dhe artikujve nga disiplina të ndryshme Përvetësimi dhe përdorimi rrjedhshëm i strukturave dhe fjalorit të avancuar në gjuhën e folur dhe atë të shkruar
Programi i Lëndës
JavaTema
1Module 1. Paraqitja,Karakeri,Veshja.Fjalor. Grammar in use.
2Te shkruajme nje email. Njohuri gjuhesore. Fletore pune
3Module 2 Ambienti. Krijesa te vecanta nenujore. Fjalor. Grammar in use.
4Te shkruajme nje ese. Njohuri gjuhesore. Fletore pune.
5Module 3.Te udhetosh dhe pushimet. Fjalor. Grammar in use.
6Te shkruajme: Pershkrimi i nje vendi qe kemi vizituar. Aftesi gjuhesore.
7Module 4.The tar baal. Fjalor. Grammar in use. Te pershkruajme nje te njohur.
8Provim Gjysmëfinal
9Module 5.Te lexojme: The camera never lies. Fjalor. Grammar in use. Te shkruajme nje raport.
10Module 6. Teknologji. The Toddler Robot. Grammar in use.
11Te shkruajme Nje ese pro dhe kunder. Njohuri gjuhesore. Fletore pune.
12Module 7. Te lexojme: Pushed to the limit. Fjalor. Grammar in use.
13Te shkruajme. An opinion essay. Njohuri gjuhesore. Fletore pune
14Unit 8 Te lexojme : The Tsunami struck. Fjalor. Grammar in use
15Te shkruajme nje histori. Njohuri gjuhesore.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mund të kuptojnë dhe komentojnë tekste komplekse bazuar në argumente të veçanta e me tematikë të ndryshme .
2Përdorimi i strukturave gjuhësore specifike dhe strategjive të caktuara ne gjuhën e shkruar .
3Arritja e një niveli më të përparuar akademik në zotërimin e gjuhës në tërësi.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)