Emri i Lëndës : Gjuha Shqipe për të Huajt IV
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
AFL 202-1 D 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs i ofron studentëve mundësinë për të marrë njohuri dhe për të zhvilluar aftësi në përdorimin e Gjuhës Shqipe në situata të ndryshme në të cilën ata do të ndodhen.
Objektivat - Ambientimi i studentëve me natyrën e gjuhës shqipe si një gjuhë indoevropiane - Mësimi i nocioneve bazë gramatikore - Njohja me kategoritë kryesore të gjuhës shqipe, me qëllim që studentët e huaj të dinë të orientohen drejt, kur këto kategori të jenë të nevojshme për ta, në komunikimin dhe kuptimin e gjuhës shqipe - Asimilim i atyre elementëve gjuhësore që do t'u shërbejnë atyre në jetën e përditshme - Orientimi në ambientet shqipëtare, sidomos tek ato më të domosdoshmet - Mësimi i një leksiku të domosdoshëm për nevojat praktike
Programi i Lëndës
JavaTema
1- Leximi i teksteve të shkurtra (pa i ditur kuptimin) për të praktikuar tingujt e gjuhës shqipe - Mësimi 1: Përshëndetje e prezantimi në gjuhën shqipe
2-Përemrat pyetës (cili? cfare? si? ku? sa?) Situata të thjeshta që lidhen me to. Ushtrime -Përemrat dëftorë. Ushtrime
3-Orë praktike me te gjithë elementet e mësuar deri tani
4-Koncepti i mbiemrit përmes tekstit "Në kohë". Disa ndajfolje vendi për orientim (këtu, atje, lart, poshtë) -Disa parafjalë të rasës rrjedhore: para, prapa, pranë, afër+ emrat në këtë rasë: universitetit, shkollës etj.
5-Ushtrime praktike me të gjithë elementet e mësuar deri tani -Kuic me të gjithë elementët e mësuar deri tani
6-Numrat 60-100-200……1000 -Gjinia në gjuhën shqipe. Koncepti i saj i gjerë.
7-Përshtatja e mbiemrit me numrin, në gjini e numër. Ushtrime
8Provimi gjysmefinal
9-Foljet e zgjedhimit të tretë në të tashmen e dëftores ha,pi,dua…në tri format e tyre. Ushtrime praktike
10-Numrat 1000-1000000…etj -Kuic për lëndën e zhvilluar
11-Foljet e zgjedhimit të dytë hap, sjell, mbyll, kap, shoh, mar, jap në të tashmen e dëftores. Ushtrime -Rasa gjinore dhe lidhja mall-pronar në gjuhën shqipe.Ushtrime
12-Koha e ardhme në gjuhën shqipe. Ushtrime -Disa parafjalë të rasës kallëzore+emrat në këtë rasë. Ushtrime
13-Mbiemra me/pa nyje në gjuhën shqipe në numrin shumës -Shkallët e mbiemrit në shqip. Ushtrime
14-Disa forma të mënyrës lidhore: mund, duhet, dua…+ folje në lidhore. Ushtrime -Koha e shkuar (e kryer e thjeshtë) e disa foljeve: shkoj…hap…pi. Ushtrime
15-Ndajfolje mënyre, kohe, vendi dhe sasie. Ushtrime -Shkallët e ndajfoljeve. Ushtrime -Përemrat pronorë, prona shumës. Ushtrime -Rasa dhanore: Përemrat vetorë e trajtat e shkurtra në këtë rasë. -Rasa kallëzore: Përemrat vetorë e trajtat e shkurtra në këtë rasë. Ushtrime -Në kohën e lirë. Trajta të kohës së kryer në gjuhën shqipe. Ushtrime
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Përvetësimi i rregullave gramatikore të gjuhës shqipe
2Asimilimi i elementëve gjuhësore për përdorim të përditshëm dhe në situata të ndryshme
3Studentët do të jenë në gjendje të flasin rrjedhshëm dhe qartë në gjuhën shqipe
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11212
Provimi final 11414
Të tjera 199
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)