Emri i Lëndës : Gjuhësi e Aplikuar
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 202-1 A 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs është përpiluar që të pajisë studentët me një mundësi për të reflektuar dhe për të zhvilluar të kuptuarit e tyre të aspekteve teorike dhe praktike të të mësuarit dhe të nxënit të mëtejshëm të gjuhës. Ajo i inkurajon nxënësit të zhvillojnë një bazë të gjerë teorike që reflekton hulumtime aktuale më të fundit brenda gjuhësisë së aplikuar dhe disiplinave të përafërta. Përveç kësaj, ky kurs bën lidhjet midis disiplinave të ndryshme që kontribuojnë në njohuritë tona të mësuarit dhe çështjet që lidhen me pedagogjinë dhe të mësuarin e gjuhës.
Objektivat Kursi ka për qëllim: - T’ju japë studentëve një pasqyrë të historisë dhe zhvillimit të gjuhësisë së aplikuar - T’i njohë ata me natyrën ndërdisiplinore të gjuhësisë së aplikuar, - T’i inkurajojë studentët të tregojnë njohuritë e tyre mbi parimet e mësuara - T’i prezantojë me nivele dhe qëllime të përshkrimit të aplikuar - T’i prezantojë ata me mësimdhënien e gjuhës, testimin dhe standardizimin etj
Programi i Lëndës
JavaTema
1Konceptet baze ne Linguistike.
2Historia e mësimdhënies së gjuhës angleze.
3Gramatika dhe fjalori në Mesimdhenien e Gjuhes.
4Analiza e diskursit dhe Mesimdhenia e Gjuhes.
5Pragmatika dhe Mesimdhenia e Gjuhes.
6Teoritë e mësimit të gjuhës mëmë.
7Teoritë e Mësimit të Gjuhës së Dytë
8Provim Gjysmëfinal
9Nxënësi në fokus: stilet, strategjitë dhe motivimi
10Aftësitë Gjuhësore: dëgjimi
11Aftësitë Gjuhësore: leximi
12Aftësitë Gjuhësore: të shkruarit
13Aftësitë Gjuhësore: të folurit
14Aftësitë gjuhësore dhe vlerësimi
15Prezantimet e studentëve
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kuptimi i koncepteve të gjuhësisë se aplikuar.
2Analizimi i teorive të mesimëdhënies dhe mesimënxënies të një gjuhe të dytë.
3Aftësimi i të qenurit në gjendje për të punuar një projekt në këtë fushë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale125
Kuize115
Projekte115
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final75
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final25
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 2510
Gjysmë finale 177
Provimi final 177
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 130
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.2
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)