Emri i Lëndës : Anglishtja përmes Poezisë dhe Dramës
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 122-1 C 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda Anglishtja Përmes Poezisë dhe Dramës ka dy qëllime kryesore: të nxisë një vlerësim të letërsisë në gjuhën angleze – të poezisë dhe dramës - të llojeve dhe kulturave të ndryshme; si dhe të zhvillojë aftësitë kryesore të të lexuarit, analizuarit dhe komunikuarit në mënyrë efikase në gjuhën angleze, me gojë dhe me shkrim. Përmes studimit të një game të gjerë tekstesh, studentët mësojnë më shumë për zgjedhjet e shkrimtarëve rreth strukturës dhe gjuhës, dhe zhvillojnë aftësi të formulimit të opinioneve të pavarura në lidhje me atë çfarë ata lexojnë. Studentët gjithashtu përmirësojnë të kuptuarit e gjuhës angleze dhe përdorimin e saj. Lënda gjithashtu ndihmon në përmirësimin e aftësive gjuhësore të studentëve dhe rritjen e vetëdijes së tyre për gjuhën dhe përdorimin e saj.
Objektivat Lënda synon: - të promovojë dashuri njerëzore dhe vlerësim të letërsisë dhe të lexuarit në gjuhën angleze; - të mësojë aftësi të përherëshme, përfshi këtu aftësinë të të shkruarit në mënyrë të qartë dhe bindëse; aftësi në zhvillimin e argumenteve; aftësi në hulumtimin dhe menaxhimin e informacionit; aftësi për të analizuar tekste komplekse në forma dhe stile të ndryshme; - njohjen e studentëve me parimet dhe njohuritë bazë të poezisë dhe dramës dhe përmirësimin e njohurive të tyre në këto fusha; - të angazhojë studentët në eksplorimin e prejardhjeve të ndryshme kulturore dhe historike ashtu si faktohen në tekste; - të përmirësojë njohuritë e studentëve rreth aftësive të gjuhës angleze duke analizuar fjalët, frazat dhe shprehjet idiomatike në poezi dhe dramë të përftuara gjatë reflektimi mbi teoritë e gjuhës dhe letërsisë
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në kurs. Letërsia dhe Gjuha
2Analiza e një poezie . Diskutim dhe analizë rreth poezisë së R. Frost; ‘ The road not taken”
3Figurat letrare. Aktivitete dhe ushtrime me në fokus figurat letrare
4Paul Laurence Dunba; “Sympathy” dhe “The debt” (Ironia)
5William Blake; “Love’s Secret “, “A poison tree” dhe ese rreth “The chimney sweeper”
6(Kuptimi i drejtpërdrejtë i një poemë) - Langston Hughes; “April Rain” “As I grew older”. The value of a dictionary
7Drama dhe elementët e saj. “Trifles” nga Susan Glaspell
8Provim Gjysmëfinal
9(Zgjedhja dhe rendi i fjalëve) Edgar Allen Poe “Alone”, Woodworth Reese; “ A Little Song Of Life “
10 “When you are old” nga J. Keats. Përmbledhje dhe studim shtesë: J Keats, C. Sandburg
11Analiza e dramave dhe historive te shkurtëra
12Simboli. Longfellow “ The arrow and the song” “ Loss and Gain” “ Autumn within”
13Tragjedia. “Oedipus Rex” nga Sofokliu
14Komedia. “The Tempest” nga William Shakespeare
15Teatri modern. “Purgatory” nga W. B. Yeats Përmbledhje dhe studim shtesë: “Love’s Secret “,” A poison tree “nga Blake
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera Leksione, diskutime, prezantime
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Në fund të kursit studentët duhet të: - të zbërthejnë kuptime të tërthorta veç atyre të drejtpërdrejta në poezi dhe dramë; - të shpjegojë se si zgjedhja e gjuhës dhe mjetet stilistike (p.sh. diksioni, sintaksa, figurat letrare, imazhet) së bashku me tiparet formale (p.sh. strofa dhe struktura e saj) mund të ndihmojnë në përcjelljen e kuptimit;
2- tregojnë njohuri të detajuara të teksteve të zgjedhura, si dhe të japë një përgjigje vetjake për veprat e zgjedhura të mbështetura nga referencat dhe citimet e tekstit; - përdorin aftësitë e leximit, analizës dhe komunikimit;
3- tregojnë se janë të vetëdijshëm ndaj qëllimit të shkrimtarit dhe audiencës mbërritëse aty ku duket e përshtatshme. - tregojnë se janë të vetëdijshëm ndaj dramës si tekst letrar dhe si performancë letrare
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 166
Gjysmë finale 188
Provimi final 199
Të tjera 2612
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)