Emri i Lëndës : Hyrje në Letërsi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 101-1 A 1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda synon një njohje të historive të shkurtra nga letërsia Amerikane dhe Angleze. Në të analizohen mjedisi, personazhet,dhe stili i letërsisë duke studiuar begraundin e autorit dhe atë kulturor.
Objektivat Përmisimi i aftësive shkruese dhe lexuese në Anglisht.. Përmisimi i analizës në letërsi.. Njohja me forma të ndryshme të letërsisë Angleze dhe Amerikane. Analizimi i strukturës, stilit dhe gjinisë në letërsi. Të shkruhen në provime analiza të fjalorit, metaforës, stilit, kuptimit dhe të shkruarit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në letërsi. Të lexosh, të kuptosh dhe të interpretosh pjesët letrare. Autori, lexuesi dhe teksti.
2Zhanret letrare.Proza, poezia dhe drama.
3Përdorimi i strategjive kritike për të lexuarin. Qasjet formaliste, historike marksiste dhe feministe në letërsi.
4Të lexuarit e pjesëve letrare krijuese. Të lexuarit e prozës. Kate Chopin Story of an hour dhe William Faulkner A Rose for Emily
5Konteksti letrar dhe tregimtar, personazhet dhe subjekti në një prozë të shkurtër. Charlotte Perkins Gilman The yellow wallpaper, Tim O Brien How to tell a true war story and Ernest Hemingway A Clean,Well-Lighted Place
6Stili, diksioni, toni dhe përdorimi i ironisë. Flannery O Connor A Good man is hard to find
7Të lexuarit, të kuptuarit dhe të interpretuarit e eseve. Langston Hughes Salvation
8Provim Gjysëm Final
9Të analizuarit dhe të interpretuarit e poezive.Wordsworth, “The World Is Too Much with Us”; Claude McKay, “If We Must Die” Alfred, Lord Tennyson, “Ulysses”, Dylan Thomas, “Do Not Go Gentle Into That Good Night”
10Përdorimi i figurave letrare dhe elementëve të tjerë të poezisë. John Donne, “Death Be Not Proud”; Emily Dickinson, “After great pain, a formal feeling comes”
11Të shohësh më në thellësi. Nga historian në letërsi. Martin Luther King, Jr., “Letter from Birmingham Jail”
12Hyrje në konvencionet teatrale dhe pasqyrimet e tyre në dramë si një zhanër letrar. Henrik Ibsen, “A Doll’s House”
13Të shprehurit përmes dramës dhe struktura e dramës. Sophocles Oedipus
14Letërsia përtej krijimeve dhe trillimeve.
15Të shkruarit rreth pjesëve letrare. Eseja letrare.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Hyrje në zhanret dhe shkrimet e letërsisë britanike dhe amerikane
2Të përmirësuarit dhe të thelluarit e aftësive të të shprehurit gojor dhe me shkrim në gjuhën angleze.
3Avancimi i aftësive analitike dhe promovimi i njohurive rreth autorëve, karaktereve dhe bekgroundeve të tyre kulturore.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte00
Projekte semestrale140
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 155
Gjysmë finale 11414
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 120
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.8
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)