Emri i Lëndës : Letërsi Amerikane II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 314-1 B 6 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda synon t'i njohë studentët me lëvizjet, periudhat dhe autorët kryesorë të Letërsisë Amerikane nga fillimet e saj, romantizmi deri në ditët e sotme. Ajo i mbulon të tri gjinitë: prozën, poezinë dhe dramën ku tekstet letrare vendosen në kontekstin e gjerë shoqëror dhe historik të kohës së tyre dhe konceptohen si shfaqje të rëndësishme të kulturës.
Objektivat Në fund të këtij kursi, studentët do të jetë në gjendje të: 1.Kuptojnë dhe vlerësojnë dokumentet e letërsisë amerikane si dokumente historike, reflektime filozofike për vlerat amerikane dhe stilet e jetës si dhe veprat e artit. 2. Studentët do të jenë në gjendje të lexojnë, interpretojnë dhe analizojnë pjesët letrare duke krijuar një lidhje me vlerat dhe përvojat e tyre.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Poezi amerikane midis luftrave: vizioni modern
2Poezi amerikane midis luftrave: vizioni modern
3Proza amerikane midis luftrave
4Drama amerikane e shekullit XX
5Poezia amerikane deri në 1945
6Proza amerikane deri në mbarimin e luftës së dytë botërore
7Analizë e autorëve deri në 1945
8Provim Gjysmëfinal
9Proza amerikane në ditët e sotme
10Proza amerikane e ditëve të sotme
11Poezia amerikane e ditëve të sotme
12Poezia amerikane e ditëve të sotme
13Analizë e veprave dhe autorëve
14Analizë e veprave dhe autorëve
15Përmbledhje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët kuptojnë dhe vlerësojnë dokumentet e letërsisë Amerikane si dokumentë historikë dhe reflektime filozofike mbi vlerat, stilin e jetesës dhe veprat e letërsisë Amerikane.
2Studentët janë në gjendje të lexojnë, analizojnë dhe interpretojnë pjesët e veprave letrare.
3Studentët janë në gjendje të përfshihen në analiza të thella rreth veprave të rrymave të ndryshme të letërsisë Amerikane.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale125
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 166
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 155
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)