Emri i Lëndës : Letërsi Amerikane II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 314-1 B 6 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda synon t'i njohë studentët me lëvizjet, periudhat dhe autorët kryesorë të Letërsisë Amerikane nga fillimet e saj, romantizmi deri në ditët e sotme. Ajo i mbulon të tri gjinitë: prozën, poezinë dhe dramën ku tekstet letrare vendosen në kontekstin e gjerë shoqëror dhe historik të kohës së tyre dhe konceptohen si shfaqje të rëndësishme të kulturës.
Objektivat Të pajisë studentin me njohuri mbi lëvizjet, periudhat dhe autorët kryesorë të letërsisë Amerikane nga romantizmi deri në ditët e sotme.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Poezi amerikane midis luftrave: vizioni modern
2Poezi amerikane midis luftrave: vizioni modern
3Proza amerikane midis luftrave
4Drama amerikane e shekullit XX
5Poezia amerikane deri në 1945
6Proza amerikane deri në mbarimin e luftës së dytë botërore
7Analizë e autorëve deri në 1945
8Provim gjysmëfinal
9Proza amerikane në ditët e sotme
10Proza amerikane e ditëve të sotme
11Poezia amerikane e ditëve të sotme
12Poezia amerikane e ditëve të sotme
13Analizë e veprave dhe autorëve
14Analizë e veprave dhe autorëve
15Përmbledhje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohja me rrymat më të rëndësishme të letërsisë Amerikane nga romantizmi deri sot
2Njohja me autorët më të rëndësishëm të letërsisë Amerikane nga romantizmi deri në ditët tona
3Analiza e veprave dhe paraqitja e ideve të autorëve të kësaj periudhe
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize110
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 166
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 155
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)