Emri i Lëndës : Variante të Anglishtes
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 311-1 B 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda e sheh zhvillimin e gjuhës Angleze nga pikëpamja historike, dhe është gjithashtu një studim i varianteve të Anglishtes në botën moderne e cila mbulon dialektet, gjuhën kreole, përdorimin e lingua franka dhe vendodhjet gjeografike të Anglishtes si gjuhë e parë dhe gjuhë e dytë. Do të krahasohen edhe shqiptimet e Anglishtes standarte Britanike me Anglishten e Amerikës dhe Kanadasë.
Objektivat Studentët do të mësojnë zhvillimin historik kronologjik të Anglishtes, shndërrimin e saj në një lingua franka, dhe përdorimin e saj sinkronik në botën moderne. Do të theksohen aplikimet gjuhësore në botën reale, dhe të dhënat do të mblidhen nga informatorët dhe nga burime të tjera, dhe do të prezantohen në klasë në grupe dyshe ose në skuadra.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Historia e gjuhës Angleze
2Historia e gjuhës Angleze
3Fonetika dhe Morfologjia
4Fonetika dhe Morfologjia
5Sintaksa
6Fjalori
7Standardizimi
8Provim Gjysmëfinal
9Emrat
10Anglishtja në Britaninë e Madhe
11Anglishtja në Britaninë e Madhe
12Anglishtja në Amerikën e Veriut
13Anglishtja në Amerikën e Veriut
14Anglishtja në Botë
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantim PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohuri mbi Anglishten standarde të Britanisë, Amerikës
2Njohuri kronologjike mbi zhvillimet historike të Anglishtes, dhe mundësi për të ndjekur zhvillimin e gjuhëve të tjera.
3Njohuri të përdorimit sinkronik dhe zhvillimeve të fundit të Anglishtes si lingua franka në botën moderne.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 115
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final45
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final55
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 11616
Provimi final 11919
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)