Emri i Lëndës : Anglishte Biznesi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 255-1 D 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Studentët do të jenë në gjendje që në mënyrë të pavarur të kryejnë akte komunikuese në gjuhën angleze që tregojnë një ndjenjë shumë të zhvilluar të vetëdijes gjuhësore dhe një zotërim të argumentimit dhe diskursit efektiv social. Veçanërisht, studentët do të jenë në gjendje të komunikojnë rrjedhshëm dhe saktë në anglisht në një shumëllojshmëri të konteksteve të biznesit, si në të folur (p.sh., takime dhe në telefon) dhe në të shkruar (p.sh., letra dhe raporte).
Objektivat Aftësitë në anglisht të dëgjimit, të folurës,leximit dhe shkrimit në biznes ose ambjente të zyrës.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Programi. Standartet e Persosmerise Akademike.
2Mësimi 1. Një prezantim, Të përshkruajmë punën, kompjuterat dhe Interneti
3Mësimi 2. Femrat në punë, Të përshkruajmë dhe të shprehim opinione, Punët, Biseda për punën
4Mësimi 3. Biseda në telefon, Aftësite për të komunikuar. Si të bejmë porosi.
5Mësimi 4. Të kërkojmë informacion, Artikuj për përdorimin e Internetit në punë.
6Mësimi 5. Historia e kompanive, Foljet e biznesit, një prezantim për një kompani
7Mësimi 6. Korespondenca, Komunikimi në biznes, E-mail për porosi
8midterm
9Mësimi 7. Hotel, Udhëtime dhe akomodime
10Mësimi 8. A të kam thënë ndonjëhere…? Artikuj për problemet e kompanive
11Mësimi 9: Shpirti i sipërmarrjes, Arritjet në biznes
12Mësimi 10. Stresi në punë
13Mësimi 11. Punët më të mira,. Parat dhe kompanit
14Mësimi 12 Teknikat e bisedave në biznes
15Rast studimor, Përseritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentet do te jene te afte te kuptojne ligjerata te zgjeruara dhe te ndjekin linja komplekse argumetesh ne Anglisht neper intervista, takime, dhe ne telefon.
2Studentet do te jene te afte te lexojne dokumente biznesi ne gjuhen angleze si skica, grafike dhe will be able to read English language business documents such as charts, graphs, and accounting statements.
3Studentet do te jene te afte te kryejne me sukses nje interviste pune ne Anglisht si dhe te bejne prezantime biznesi apo te marrin pjese ne takime.
4Studentet do te jene te afte te shkruajne dokumente biznesi perfshire ketu edhe nje CV Europas dhe leter reference.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14114
Detyra 000
Gjysmë finale 14343
Provimi final 122
Të tjera 10220
Ngarkesa totale e orëve 127
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.08
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)