Emri i Lëndës : Aftësi Gjuhësore Akademike I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 111-1 B 1 5 0 0 5.00 7
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Silabusi i kësaj lënde gjithëpërfshirëse u ofron studentëve praktikim sistematik të të 4 aftësive, lexim, dëgjim, të folur dhe të shkruar në nivel të përparuar. Inkurajon përmirësimin e aftësisë së të lexuarit nëpërmjet një morie tekstesh dhe artikujsh nga fusha të ndryshme. Seksioni i gramatikës mundëson njohjen dhe praktikimin e strukturave gramatikore komplekse, ndërsa pjesa e fjalorit ndihmon njohjen me fjalorin/terminologjinë kryesore nga një shumëllojshmëri tematikash. Me anë të kësaj lënde studentët mund të arrijnë një nivel më të avancuar të njohurive dhe përdorimit aktiv të gjuhës angleze.
Objektivat Zvillimi i një niveli të avancuar në lexim e dëgjim të teksteve dhe artikujve nga disiplina të ndryshme Përvetësimi dhe përdorimi rrjedhshëm i strukturave dhe fjalorit të avancuar në gjuhën e folur dhe atë të shkruar
Programi i Lëndës
JavaTema
1Mësimi 1. Të jetojmë së bashku, Koha e tashme, ndajfoljet, shkallët e mbiemrit, një ese
2Një email, Globalizimi, Fletore pune
3Mësimi 2. Mbijetesa, Fenomenet natyrore, Koha e shkuar, used/would, be/get used to
4Një ngjarje, Fletore pune, Materiale shtesë
5Mësimi 3. Punë, profesionet e së ardhmes, arsimi, cilësia, Fletore pune
6Mësimi 4. Argëtim, Teatri dhe performancat, Format veprore, jo veprore, forma kauzative
7Diskutim mbi një libër, Fletore pune
8Provim Gjysmëfinal
9Mësimi 5. A mund të më ndihmosh? Cështjet globale, Ligjërata e drejtë e zhdrejtë, Fletore pune
10Mësimi 6. Tekst Don’t be afraid, Foljet modale, Idiomat, Gjuha e trupit
11Email për këshilla, Fletore pune, Zhvillimi i aftesive per te folur
12Mësimi 7. Ushqimi dhe Shëndeti, Phrasal verbs, Conditionals, wishes, question tags
13Mënyrat e jetës, ese, fletore pune
14Mësimi 8. Udhëtimet , relative clauses, Phrasal verb: check
15Përseritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mund të kuptojnë dhe komentojnë tekste komplekse bazuar në argumente të veçanta e me tematikë të ndryshme
2Përdorimi i strukturave gjuhësore specifike dhe strategjive të caktuara ne gjuhën e shkruar
3Arritja e një niveli më të përparuar akademik në yotërimin e gjuhës në tërësi
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14570
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 175
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 7
ECTS 7

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)