Emri i Lëndës : Shkrim Akademik
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 102-1 A 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ku kurs i pajis studentët me strategjitë dhe praktikën e duhur për të qenë të suksesshëm në shkrimet e eseve në nivelin akademik.
Objektivat - Të pajisë studentin me njohuri mbi strategjitë e shkrimit të eseve të tipeve të ndryshme. - Të mundësojë përdorimin nga ana e studentit të proçesit të të shkruarit - Të mundësojë përdorimin e saktë të gjuhës me shkrim
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Shkrim Akademik: Çështjet në nivelin e Fjalës: zgjedhja dhe rendi i fjalëve; fjalë-formimi dhe paqartësitë
2Çështjet në nivelin e Fjalisë dhe Sifjalisë: llojet e fjalive dhe sifjalive; lidhëzat dhe ndajfoljet nënrenditëse e bashkërenditëse; problematika strukturore dhe funksionale
3Çështjet në nivelin e Paragrafit: Organizimi; llojet dhe struktura e paragrafëve; dhëzat dhe ndajfoljet nënrenditëse e bashkërenditëse; madhësia e paragrafit
4Procesi i shkrimit akademik: Kuadri parashkrimor: Brainstorming, përzgjedhja, zgjerimi dhe ngushtimi i temës
5Procesi i shkrimit akademik: Artikulli (lloje): i përshkrimit; i tregimit; i diskutimit të një çështjeje; i përgjigjies ndaj përgjithësimeve
6Procesi i shkrimit akademik: Letrat (lloje): ankesat; rekomandimet;
7Procesi i shkrimit akademik: Letrat (lloje): aplikimi për punë, përgjigje një redaktori / gazete
8Procesi i shkrimit akademik: Eseja (lloje): e krahasimit: shpjeguese dhe argumentuese (bindëse);
9Procesi i shkrimit akademik: Eseja (lloje): e mendimit: deskriptive & tregimdhënëse
10Procesi i shkrimit akademik: Propozimet (lloje); aplikim për fonde; vlerësimin e zgjedhjeve; parashtrimi i arsyeve; vlerësimi i një situate
11Procesi i shkrimit akademik: Shqyrtimet (lloje): një festival; i pushimeve; i një reviste; i një libri; i një filmi
12Procesi i shkrimit akademik: Raportet (lloje): diskutimi i gjetjeve në anketime; ofrimi i një zgjidhjeje; vlerësimi
13Procesi i shkrimit akademik: Artikujt kërkimorë-shkencorë për revistat shkencore
14Procesi i shkrimit akademik: Tezat
15Procesi i shkrimit akademik: Citimi, shenjimi i bibliografisë: APA/MLA
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Sudentët duhet të jenë në gjendje të shkruajnë qartë, tekste të mirë-strukturuara akademike në disa paragrafe, me një shkallë të lartë të saktësisë gramatikore dhe në një stil të përshtatshëm (ese, artikuj, letra, etj)
2Sudentët duhet të jenë në gjendje të përdorin në mënyrë të përshtatshme një shumëllojeshmëri argumentuese dhe të zotërojnë fjalorin e përgjithshëm dhe atë të specializuar
3Sudentët duhet të jenë në gjendje të redaktojnë tekstet e tyre dhe tekstet e të tjerëve, duke i përmirësuar ato stilistikisht dhe gramatikisht.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte120
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 120
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 11515
Gjysmë finale 000
Provimi final 12020
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)