Emri i Lëndës : Letërsi Amerikane I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 313-1 B 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda synon t'i njohë studentët me lëvizjet, periudhat dhe autorët kryesorë të Letërsisë Amerikane nga fillimet e saj deri te natyralizmi. Ajo i mbulon të tri gjinitë: prozën, poezinë dhe dramën ku tekstet letrare vendosen në kontekstin e gjerë shoqëror dhe historik të kohës së tyre dhe konceptohen si shfaqje të rëndësishme të kulturës.
Objektivat Të pajisë studentët me njohuri mbi lëvizjet, periudhat dhe autorët kryesorë të letërsisë Amerikane nga fillimet e saj deri te natyralizmi. Në fund të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje të: 1. Kuptojnë dhe vlerësojnë letërsinë amerikane si dokumente historike, dhe si reflektime filozofike për vlerat amerikane të stilit të jetesës dhe krijimit të veprave të artit. 2. Të jenë në gjendje të lexojnë ,kuptojnë dhe analizojnë letërsinë Amerikane dhe ta lidhin atë me vlerat dhe përvojat e tyre.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Letërsia Amerikane si një diskutim mbi atë çfarë do të thotë të jesh Amerikan.
2Puritanizmi si rrymë letrare. William Bradford Of Plymouth Plantation and John Winthrop A Model of Christian Charity.
3Poezia puritane. Feja dhe letërsia. Anne Bradstreet. The Author to Her Book, Edward Taylor Meditation
4Arsyeja dhe ndjenja kombëtare..Benjamin Franklin The Autobiography Part II, and Part III, Thomas Paine, Common Sense, J. Hector St. John de Crevecoeur, “Letters from an American Farmer”
5Arsyeja dhe ndjenja kombëtare. Philis Wheatley On being brought from Africa to America, Washington Irvin Rip Van Winkle
6Transcendentalizmi. Emerson “The American Scholar,” “Nature”
7Transcendentalizmi. Thoreau “Resistance to Civil Government,” selections from Walden
8Provim Gjysëmfinal
9Rapsodët Amerikanë. Walt Whitman Leaves of Grass,Song of Myself
10Rapsodët Amerikanë. Emily Dickinson Letters,
11Tregimet e skllevërve dhe kulti i të qenit grua. Harriet Jacobs Incidents in the Life of a Slave Girl and Nathaniel Haëthorne The Scarlet Letter
12Pasuria dhe moraliteti. Herman Melville Bartleby the Scrivener,Moby Dick
13Elementët gotikë në Romanticizmin Amerikan. Edgar Allan Poe
14Poetët dhe dramatistët romantikë.
15Rishikim
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohja me rrymat më të rëndësishme të letërsisë Amerikane nga fillimet deri në romantizëm
2Aftësimi i studentëve për të lexuar, analizuar dhe interpretuar letërsinë dhe për të hulumtuar lidhjen që ajo ka me vlerat dhe përvojat e tyre.
3Aftësimi i studentëve për të analizuar veprat dhe idetë e autorëve të kësaj periudhe
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 166
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 155
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)