Emri i Lëndës : Variante të Anglishtes
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 311-1 B 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë pajis studentin me njohuri mbi variantet standarte të gjuhës Angleze dhe ndryshimet ndërmjet tyre në aspektet gjuhësore. Edhe variantet jo standarte nuk do të lihen pas dore.
Objektivat - Të marrin njohuri rreth varianteve standarde të gjuhës Angleze - Të analizojnë dallimet në rrafshin fonetik, fonologjik, gramatikor e stilistikor mes varianteve standarde
Programi i Lëndës
JavaTema
1Kushtet historike të zhvillimit të dy varianteve
2Evoluimi dhe përhapja e këtyre varianteve
3Ndryshimet fonetike
4Ndryshimet fonologjike
5Ndryshimet gramatikore
6Ndryshimet gramatikore
7Ndryshimet leksikore
8Provim gjysmëfinal
9Variante të Anglishtes të folura në botë
10Anglishtet e folura në Azi
11Anglishtet e folura në Afrikë
12Lëvizja për një gjuhë standarte
13Anglishtja si një gjuhë ndërkombëtare
14Anglishtja si një gjuhë ndërkombëtare
15Përmbledhje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantim PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohja e diferencave në rrafshin gjuhësor në dy variantet standarte
2Njohja e varianteve të tjera të Anglishtes të përdorura në botë.
3Përdorimi sa më i mire i varianteve të Anglishtes
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 199
Provimi final 11414
Të tjera 2612
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)