Emri i Lëndës : Letërsi Amerikane I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 313-1 B 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda synon t'i njohë studentët me lëvizjet, periudhat dhe autorët kryesorë të Letërsisë Amerikane nga fillimet e saj deri te natyralizmi. Ajo i mbulon të tri gjinitë: prozën, poezinë dhe dramën ku tekstet letrare vendosen në kontekstin e gjerë shoqëror dhe historik të kohës së tyre dhe konceptohen si shfaqje të rëndësishme të kulturës.
Objektivat Të pajisë studentin me njohuri mbi lëvizjet, periudhat dhe autorët kryesorë të letërsisë Amerikane nga fillimet e saj deri te Natyralizmi.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Letërsia e hershme Amerikane
2Letërsia koloniale
3Letërsia koloniale
4Arsyeja dhe revolucioni: iluminizmi amerikan
5Iluminizmi
6Farkëtimi i një letërsie kombëtare: romantizmi
7Romantizmi
8Provimi gjysmëfinal
9Letërsia e luftës civile
10Letërsia e abolicionizmit
11Zhvillimi i realizmit
12Realizmi
13Analizë e veprave nga autorë të zgjedhur
14Analizë e veprave nga autorë të zgjedhur
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohja me rrymat më të rëndësishme të letërsisë Amerikane nga fillimet deri në romantizëm
2Njohja me autorët më të rëndësishëm të letërsisë Amerikane nga fillimet deri në romantizëm
3Analiza e veprave dhe paraqitja e ideve të autorëve të kësaj periudhe
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize110
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 166
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 155
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)