Emri i Lëndës : Aftësi Komunikimi I
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 115-1 B 1 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi synon kuptimin e komunikimit njerëzor duke theksuar gjuhën si një karakteristikë e njeriut. Kjo përfshin: komunikimin ndërpersonal dhe komunikimin në biznes, eksplorimin e gjuhës së trupit dhe komunikimin intrapersonal, si dhe komunikimin e publikut në mjetet e informimit publik.
Objektivat Studenti të kuptojë komunikimin si një pajisje jetësore e njeriut, të jetë në gjendje të vlerësojë komunikimin në një nivel njerëzor dhe ndërpersonal, të mësojë si të jetë bindës dhe efektiv në të folur dhe gjatë intervistimit për grupe të vogla dhe publikun, dhe të jetë në gjendje të analizojë në mënyrë kritike përdorimet e komunikimit në masmedia.
Programi i Lëndës
JavaTema
1 Hyrja e lëndës, Çfarë është komunikimi ?, Tre nivelet e të kuptuarit (Alan Barker, Improve Your Communication Skills)
2Komunikimi njerëzor; Llojet e komunikimit (chp. 1, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
3 Funksionet e Komunikimit, Aftësitë e Komunikimit (chp. 1, Ronald B. Adler and George Rodman,Understanding Human Communication)
4Perceptimi, vetja dhe komunikimi,Funksionet e Komunikimit, Aftësitë e Komunikimit (chp. 2, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
5 Perceptimi, vetja dhe komunikimi,Funksionet e Komunikimit, Aftësitë e Komunikimit (chp. 2, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication
6Natyra e gjuhës, Funksionet e Komunikimit, (chp. 3, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
7Aftësitë e Komunikimit (chp. 3, Ronald B. Adler and George Rodman,Understanding Human Communication)
8Provim Gjysmëfinal
9Dëgjim (chp. 4, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
10Keqkuptime të dëgjimit (chp. 4, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication
11Komunikimi jo verbal (chp. 5, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication (Urmila Rai, English language communication skills)
12Komunikimi jo verbal (chp. 5, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication (Urmila Rai, English language communication skills)
13Kuptimi i marrëdhënieve ndërpersonale (chp.6, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication),(Andi Green, Effective Personal Communication skills for Public relations)
14Kuptimi i marrëdhënieve ndërpersonale (chp.6, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication),(Andi Green, Effective Personal Communication skills for Public relations)
15Përmirësimi i marrëdhënieve ndërpersonale (chp.7, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori Kërkime individuale dhe projekte në grup
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Një kuptim i intrapersonal, ndërpersonal, dhe komunikimit masiv dhe çështjet teorike që përbëjnë bazën e tyre
2Një aftësi për të bërë aplikimin praktik të aftësive të komunikimit në kërkim dhe në të folurën bindëse dhe efektive
3Një kuptim i aftësive të komunikimit të biznesit i shoqëruar me praktikë: intervistimi, memorandume, konkluzione, duke arritur në nivele të larta.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 155
Gjysmë finale 133
Provimi final 155
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 89
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 3.56
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)