Emri i Lëndës : Sociolinguistikë
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 318-1 B 6 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi synon të njohë studentët me problemet teorike, praktike dhe metodologjike të Sociolinguistikës, si dhe evoluimin e përgjigjeve të këtyre problemeve dhe debateve të vazhdueshme. Në këtë kurs do të eksplorohen mënyrat sesi gjuha krijon dhe reflekton identitetet sociale. Do të shohin edhe faktorët kontekstual – social, kulturor, gjeografik, politik, etj. – që ndikojnë në përdorimin e gjuhës dhe variantet e saj. Në thelb do të mësohet sesi gjuha i jep formë botës tonë dhe sesi njerëzit i japin formë vetë gjuhës. Sociolinguistika është studim përshkrues i ndikimit të cdo aspekti të shoqërisë duke përfshirë normat kulturore, pritshmëritë, kontekstin, në mënyrën sesi gjuha përdoret, dhe efektet i përdorimit të gjuhës në shoqëri.
Objektivat Objektivat kryesore të këtij kursi janë: 1.Të pajisë studentin me njohuri rreth lidhjeve të gjuhës me jetën sociale dhe aspekteve të këtyre lidhjeve 2. Të hetojë variantet gjuhësore dhe ndërshkëmbimin ndërmjet gjuhës dhe identiteteve sociale duke përdorur metoda cilësore dhe të numërta 3. Të zgjerojë njohuritë e studentëve duke marrë parasysh, që qëllimi i sociolinguistikës është bazuar në teorinë, e cila siguron një dëshmi të mënyrës sesi një gjuhë përdoret në komunitet, dhe të zgjedhjeve që njerëzit përdorin, kur ato përdorin një gjuhë të caktuar 4. Të ndihmojë studentët të kuptojnë se sociolinguistika është shumë relevante në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies të një gjuhe të huaj si një faktor rregullues social.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Sociolinguistika si disiplinë e veçantë
2Gjuha dhe komunitetet
3Pixhins dhe Kreolet
4Kodet
5Komunitetet gjuhesore
6Dialektet dhe variantet e gjuhes
7Rrjetet dhe repertoret gjuhesore
8Provim Gjysmëfinal
9Gjuha dhe gjinia
10Variacione gjuhesore
11Solidariteti dhe miresjellja
12Bisedat dhe veprimet
13Etnografite
14Fjalet dhe kultura
15Prezantime
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët duhet të mbarojnë këtë kurs më njohuri mbi: Qëllimin e sociolinguistikës dhe marëdhëniet me nëndisiplinat e tjera dhe fushat e tjera akademike
2Teoritë dhe metodat tradicionale të sociolinguistikës
3Më shumë ndërtime teorike të kohëve të fundit, vecanërisht në studimet gjuhësore kritike
4Studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë lidhjen mes përdorimit të gjuhës dhe çështjeve sociale .
5Studentët do të jenë në gjendje të analizojnë ndikimin e statusit shoqëror në përdorimin e gjuhës dhe anasjelltas
6Studentët do të mendojnë në mënyrë kritike mbi transformimin e gjuhës nga kultura
7Një shumëllojshmëri të “ case studies “ që përfshijnë edhe kuptimin tonë sesi gjuha funksionon në komunitet
8Metoda, mbledheje dhe grumbullim i të dhënave, analiza
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale110
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 199
Provimi final 11414
Të tjera 2612
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)