Emri i Lëndës : Letërsi Angleze II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 216-1 B 4 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky është një kurs që ka për qëllim prezantimin e studentëve me letërsinë Angleze. Ai mbulon periudhën nga shekulli i tetëmbëdhjetë deri në ditët e sotme. Në këtë kurs do të studiohen tekstet nga zhanra të ndryshëm letrarë si poezi dhe prozë.
Objektivat Të pajisë studentët me njohuri rreth veprave kryesore të letërsisë Angleze sipas një rendi kronologjik. Studentët do të njihen me shkrimtarë të ndryshëm gjatë periudhave të ndryshme letrare si dhe me veprat e tyre më në zë. Në fund të semestrit studentët do t`i nënshtrohen provimit me shkrim për të testuar jo vetëm njohuritë e marra, por kryesisht zotësinë e përdorimit të njohurive në analiza kritike letrare si dhe do të bëjnë me udhëheqje nga pedagogu një prezantim rreth autorëve të zgjedhjes së tyre.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Letërsia e periudhës romantike
2Burke, Paine
3William Blake: këngët e pafajsisë, këngët e eksperiencës
4Gordon, Byron
5Shelley, Carlyle
6Mills, Brownings
7Dickens, Wilde
8Provim Gjysmëfinal
9Letërsia e Shekullit XX
10Letërsia e Shekullit XX
11Ngritja dhe rënia e një perandorie
12Zëra nga lufta e parë botërore
13Letërsia e sotme
14Letërsia e sotme
15Përmbledhje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohuri rreth periudhave të rëndësishme letrare
2Njohuri rreth autorëve përfaqësues së këtyre periudhave
3Prezantim i një autori të zgjedhur
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte220
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 21122
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11414
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 136
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.44
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)