Emri i Lëndës : Sintaksë e Gjuhës Angleze
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 213-1 B 3 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs meret me studimin e karakteristikave themelore të sintaksës se gjuhes angleze. Kategorite gramatikore, frazat dhe fjalitë janë diskutuar në lidhje me format dhe funksionet. Studentët do te studiojne strukturat e fjalive një sërë kontekstesh. Këto struktura do të ndihmojë nxënësit të kuptojnë dhe të komunikojnë më mirë në situata te ndryshme
Objektivat - Të pajisë studentin me njohuri mbi strukturën sintaksore të gjuhës Angleze - Të qartësojë çështjet problematike të Anglishtes për studentët Shqipëtarë - Të mundësojë përdorimin e saktë të gjuhës nga studenti
Programi i Lëndës
JavaTema
1Çështje të përkufizimit të fjalisë si njësia bazë në sintaksë
2Llojet e fjalive sipas qëllimit të kuptimit
3Tipat kryesore strukturore të fjalisë dhe shtatë modelet kryesore të fjalisë pohore
4Pesë njësitë kryesore të fjalisë së thjeshtë pohore në anglisht (kryefjala, kallëzuesi, kundrinori, plotësi, kallëzuesori)
5Probleme të rendit të fjalëve dhe inversioni në fjalinë pohore në shqip dhe anglisht
6Bashkërenditja
7Nënrenditja
8Provim gjysmëfinal
9Nënrenditja
10Periudha me fjali të nënrenditura kryefjalore, kallëzuesore, kundrinore, përcaktore
11Periudha me fjali të nënrenditura ndajfoljore
12Dispozita, aspekte të fjalisë
13Marrëdhëniet e varësisë
14Analiza e tekstit
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të njohë dhe di funksionin e fjalëve në formimin e fjalisë në gjuhën Angleze
2Të njohë dhe di strukturën sintaksore të gjuhës
3Të përdorë saktësisht strukturat e mësuara
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 199
Provimi final 11414
Të tjera 2612
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)