Emri i Lëndës : Shkrim Akademik
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 102-1 A 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs i pajis studentët me strategjitë dhe praktikën e duhur për të qenë të suksesshëm në shkrimet e eseve në nivelin akademik.
Objektivat - Të pajisë studentin me njohuri mbi strategjitë e shkrimit të eseve të tipeve të ndryshme. - Të mundësojë përdorimin nga ana e studentit të proçesit të të shkruarit - Të mundësojë përdorimin e saktë të gjuhës me shkrim
Programi i Lëndës
JavaTema
1Testimi i aftësive të të shkruarit të studentëve
2Paragrafi:hyrje, tema dhe fjalia kryesore. Mbështetje, unitet, koherencë
3Paragrafi rrëfyes. Rrëfim në kohën e tashme. Rrëfim në kohën e shkuar
4Paragrafi përshkrues. Përshkrimi i një vendi
5Paragrafi informativ. Mbështetje për përgjithësimet
6Shembuj paragrafësh
7Hyrje në ese. Fjalia kryesore e temës, paragrafi i hyrjes
8Provimi Gjysmëfinal
9Paragrafët e tjerë. Mbështetja me detaje
10Paragrafi përfundimtar. Skica
11Ese krahasuese. Pikat e krahasimit, organizimi
12Ese e shkaqeve dhe pasojave.
13Ese argumentative. Teza, kundërshtimi.
14Ese argumentative. Organizimi
15Përsëritje
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Njohuri mbi elementet dhe karakteristikat e llojeve të ndryshme të eseve
2Përdorimi i proçesit të shkrimit
3Aftësia për të shkruar ese koherente dhe të zhvilluara saktësisht si nga ana gramatikore dhe nga ana kuptimore
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte39
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final49
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final51
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 339
Gjysmë finale 188
Provimi final 11212
Të tjera 166
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)