Emri i Lëndës : Hyrje në Letërsi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 101-1 A 1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë kurs studentët do të vlerësojnë dhe kuptojnë natyrën e letërsisë dhe marrëdhëniet e saj me shoqërinë, si dhe fushat të tjera të artit dhe shkencës. Studentët do të jenë të analizojnë llojet bazë të letërsisë duke përfshirë prozën, poezinë, dramën dhe të kenë një botëkuptim të sintetizuar të mënyrës sesi organizohet një punë letrare. Studentët do të diskutojnë rreth debateve bashkëkohore në këtë fushë.
Objektivat - Të vlerësojnë dhe kuptojnë natyrën e letërsisë dhe qasjen jokarakteristike dhe të brendshme të marrëdhënies ndërmjet Letërsisë dhe shoqërisë, si dhe fushave të tjera të artit dhe shkencës. - Studentët do të jenë të aftë ti afrohen llojeve bazë të letërsisë duke përfshirë prozën, poezinë, dramën dhe të kenë një botëkuptim të sintetizuar të mënyrës sesi organizohet një punë letrare. - Studentët do të përmirësojnë aftësinë e të menduarit kritik nëpërmjet shkrimit, leximit, analizës, letërsisë së diskutuar etj. Ata do të zgjerojnë perspektivën rreth letërsisë dhe jetës njerëzore nëpërmjet koncepteve që janë të elaboruara së tepërmi në boten akademike në lidhje me vendin e letërsisë në studimet kulturore dhe kritike, kozmopolitizmin dhe globalizmin.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Studimin e Letërsisë Letërsia dhe Studimi Letrar Natyra e Letërsisë
2Funksioni i Letërsisë Teoria Letrare, Kritika dhe Historia Letërsia e Përgjithshme, Krahasuese dhe Kombëtare
3Koncepti i fabulës, përrallës dhe legjendës Këndvështrim; Analizë Letërsie I Analizë II
4Qasja jokarakteristike në studimin e letërsise; Letërsia dhe Biografia Letërsia dhe Psikologjia Analiza dhe Interpretimi i poezisë dhe prozës letrare
5Letërsia dhe Shoqëria Letërsia dhe Idetë Letërsia dhe Artet e tjera
6Studimi i brendshëm i Letërsisë; Mënyra sesi ekziston Puna Letrare Eufonia, ritmi, metri Stili dhe stilistika; Figura, Metafora, Simboli, Miti
7Analizë e poezisë dhe fabulës Analizë II Provimi Gjysmëfinal
8Provim Gjysmëfinal
9Diskutim rreth rezultateve të Provimit Gjysmëfinal I Natyra e Tregimit Ironia, Tema, Karakteri, Toni
10Kritikat e tregimit, Analizë Analizë II Llojet letrare
11Vlerësimi Historia letrare Leximi i një drame, Tragjedia
12Komedia Teatri Modern I Teatri Modern II
13Të shkruash për Letërsinë I Të shkruash për Letërsinë II Të shkruash për Letërsinë III
14Letra dhe Diskutime I
15Përmbledhje Vlerësim, Diskutim dhe Sugjerime
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Individual
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Në fund të kursit studentët do të vlerësojnë dhe kuptojnë natyrën e letërsisë dhe qasjen jokarakteristike dhe të brendshme të marrëdhënies ndërmjet Letërsisë dhe shoqërisë, si dhe fushave të tjera të artit dhe shkencës.
2Studentët do të jenë të aftë ti afrohen llojeve bazë të letërsisë duke përfshirë prozën, poezinë, dramën dhe të kenë një botëkuptim të sintetizuar të mënyrës sesi organizohet një punë letrare.
3Studentët do të përmirësojnë aftësinë e të menduarit kritik nëpërmjet shkrimit, leximit, analizës, letërsisë së diskutuar etj. Ata do të zgjerojnë perspektivën rreth letërsisë dhe jetës njerëzore nëpërmjet koncepteve që janë të elaboruara së tepërmi në boten akademike në lidhje me vendin e letërsisë në studimet kulturore dhe kritike, kozmopolitizmin dhe globalizmin.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize220
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 000
Gjysmë finale 199
Provimi final 11414
Të tjera 2612
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)