Emri i Lëndës : Hyrje në Psikologji
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSY 101-1 A 1 3 1 0 3.50 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs do të jetë një hyrje e shkurtër dhe selektive e temave të psikologjisë bashkëkohore. Temat që do të mbulohen janë të ndryshme, duke mbuluar metodat shkencore të hulumtimit në psikologji, të mësuarit, zhvillimit konjitiv dhe social, sjellje sociale, personalitetin, dhe çrregullime psikologjike dhe trajtimin e tyre.
Objektivat Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje të: Kuptojnë fjalorin dhe konceptet e psikologjisë. Kuptojnë hulumtimet mbi të cilat njohuritë e mendimit dhe sjelljes njerëzore janë bazuar. Kuptojnë se si aftësitë e të menduarit kritik janë zhvilluar. Të jetë një konsumator i kujdesshëm dhe analitik i informacionit shkencor ose të bazuar në hulumtime. Të kenë një mirëkuptim më të madh dhe pranojnë të tjerët Përshkruajnë zhvillimet e rëndësishme që çojnë në disiplinën e tanishme të psikologjisë. Përshkruajnë dhe aplikojnë teorinë psikologjike në disa zona të jetës së tij / saj.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Psikologjia si një fushë shkencore. Përkufizimi, funksioni, hulumtimet, metodat dhe degë të psikologjisë.
2Psikologjia biologjike
3Ndjesia dhe perceptimi.
4Ndërgjegja
5Të mësuarit
6Kujtesa
7Gjuha, të menduarit dhe arsyetimi
8Provim Gjysmëfinal
9Zhvillimi i Njeriut
10Emocioni dhe Motivimi
11Stresi, shërimi dhe shëndeti
12Psikologja Sociale
13Personaliteti
14Crregullimet Psikologjike
15Kurimet e Sëmundjeve Psikologjike dhe Biologjike
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Të kuptuarit e koncepteve bazë në fushën e psikologjisë
2Kuptimi i psikologjisë si një fushë shkencore.
3Kuptimi i metodologjisë shkencore dhe kërkimore në psikologji
4Përshkrimi dhe aplikimi i teorive psikologjike në jetën e përditshme.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 100
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 131
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.24
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)