Emri i Lëndës : Hyrje në Letërsi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 101-1 A 1 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda synon një njohje të historive të shkurtra nga letërsia Amerikane dhe Angleze. Në të analizohen mjedisi, personazhet,dhe stili i letërsisë duke studiuar begraundin e autorit dhe atë kulturor.
Objektivat Përmisimi i aftësive shkruese dhe lexuese në Anglisht.. Përmisimi i analizës në letërsi.. Njohja me forma të ndryshme të letërsisë Angleze dhe Amerikane. Analizimi i strukturës, stilit dhe gjinisë në letërsi. Të shkruhen në provime analiza të fjalorit, metaforës, stilit, kuptimit dhe të shkruarit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Të reagosh ndaj pjesëve letrare dhe ndaj dramës si zhanër. Sophocles, Oedipus Rex
2Sophocles Oedipus Rex (vazhdim)
3Të lexuarit dhe të trajtuarit e poezisë. Robert Browning, “My Last Duchess”; Thomas Hardy, “The Ruined Maid”
4William Blake, “The Chimney Sweeper”; John Keats, “On First Looking Into Chapman’s Homer”; Gerard Manley Hopkins, “Spring and Fall”; A.E. Housman, “When I Was One-and-Twenty”; Stevie Smith, “Not Waving but Drowning”
5Te lexuarit dhe të trajtuarit e prozës letrare. Hemingëay, “A Clean, Well-Lighted Place”
6Të shkruarit dhe analiza e eseve dhe Langston Hughes, “Salvation”
7Herman Melville, “Bartleby the Scrivener”
8Provim Gjysmëfinal
9Wordsworth, “The World Is Too Much with Us”; Claude McKay, “If We Must Die” Alfred, Lord Tennyson, “Ulysses”
10Henrik Ibsen, “A Doll’s House”
11Nga historia në letërsi / Martin Luther King, Jr., “Letter from Birmingham Jail”
12William Faulkner, “A Rose for Emily”; Alice Walker, “Everyday Use”
13ESE 2 / Kate Chopin, “The Storm” /Charlotte Perkins Gilman, “The Yellow Wallpaper"
14John Donne, “Death Be Not Proud”; Robert Frost, “Nothing Gold Can Stay, Emily Dickinson, “After great pain, a formal feeling comes”
15Ambrose Bierce An occurrence at Owl Creek Bridge/ Dylan Thomas, “Do Not Go Gentle Into That Good Night”
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Hyrje në zhanret dhe shkrimet e letërsisë Britanike dhe Amerikane
2Përmirësimi i aftësive të të folurit dhe të të shkruarit të lidhur me tekstet dhe zhanret në gjuhën angleze
3Përmirësimi i aftësive analitike, si dhe promovimi i njohurive mbi autorët, karakteret dhe prejardhjen e tyre kulturore
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale115
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final55
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final45
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 2510
Gjysmë finale 155
Provimi final 11313
Të tjera 248
Ngarkesa totale e orëve 126
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.04
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)