Emri i Lëndës : Anglishtja përmes Poezisë dhe Dramës
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 122-1 C 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Lënda e Mësimit të Anglishtes përmes poezisë dhe dramës ka dy synime kryesore: të nxisë pëlqimin e letërsisë në anglisht të llojeve të ndryshme dhe të kulturave të ndryshme si dhe të zhvillojë aftësitë kryesore që nevojiten për të lexuar, analizuar dhe komunikuar në mënyrë të duhur në gjuhën angleze si në të shkruar ashtu dhe në të lexuar. Duke studiuar një shumëllojshmëri tekstesh, studentët mësojnë më shumë rreth përzgjedhjeve strukturore dhe gjuhësore të autorëve si dhe zhvillojnë aftësitë e tyre për të krijuar mendime personale rreth asaj që lexojnë. Për rrjedhojë, studentët do të përmirësojnë njohuritë rreth gjuhës dhe përdorimit të saj/ Lënda gjithashtu do të përmirësojë aftësitë gjuhësore të studentëve dhe do të zgjerojë vetëdijen e tyre ndaj përdorimit të gjuhës.
Objektivat Lënda synon : - Të nxisë dashurinë dhe vlerësimin për letërsinë dhe leximin në gjuhën angleze - Tu japë studentëve aftësi që do tu duhen në të ardhmen duke perfshirë këtu aftësitë e të shkruarit qartë dhe në mënyrë bindëse, tu zhvillojë aftësitë në dhenien e argumentave: aftësitë në kërkimin dhe menaxhimin e informacionit si dhe aftësitë për te analizuar tekste komplekse në forma dhe stile të ndryshme. - Tu prezantojë studentëve parimet dhe njohuritë bazë rreth poezisë dhe dramës dhe të përmirësojë njohuritë e tyre në këto fusha. - Ti bëjë studentët më aktivë në marrjen e informacionit rreth kulturave dhe historive të vëndeve të ndryshme si parashtrohen në tekste. -të përmirësojë njohuritë gjuhësore të studentëve duke analizuar fjalë dhe shprehje të caktuara sic parashtrohen në poezitë apo dramat e përzgjedhura duke reflektuar në paraqitjen letrare dhe gjuhësore.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Leximi i një poezie. Kipling. If, Mother o’ mine
2Toni. E.Dickinson “ Hope is the thing with feathers” “ Success
3The person in the poem. Frost ‘ The road not taken” “ Fire and Ice
4Ironia. Paul Laurence Dunba “Sympathy”, “ The debt”
5Për rishikim dhe lexim të mëtejshëm “ Love's Secret “,” A poison tree “ by Blake Essay on “The chimney sweeper” by W.Blake
6Kuptimi letrar - Langston Hughes “ April Rain” “ As I grew older” Vlera e fjalorit - Langston Hughes “ Mother to Son” Neruda “ If you forget me”
7Përzgjedhja e fjalëve dhe rendi I tyre ne fjali. Edgar Allen Poe “ Alone” Woodworth Reese “ A Little Song Of Life “ and “Gray And Tender Is The Rain
8Provim Gjysmëfinal
9Imazhet retorike. ʻWhen you are oldʼ by J.Keats , Për rishikim dhe studim të mëtejshëm J.Keats,C.Sandburg
10Metafora dhe krahasimi. Rosseti “ A Birthday”, “ Song” “ Remember”
11Simboli Longfellow “ The arrow and the song” “ Loss and Gain”, “ Autumn within”
12Elementet e dramës. “Trifles” by Susan Glaspell
13Tragjedia. “Oedipus Rex” by Sophocles
14Komedia. “The Tempest” by William Shakespeare
15Teatri modern. “Purgatory” by W.B.Yeats Për rishikim dhe studim të mëtejshëm “ Love's Secret “,” A poison tree “ by Blake Essay on “The chimney sweeper” by W.Blake
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera Leksione, diskutime, prezantime
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Në fund të kursit studentët duhet të jenë të aftë të : - nxjerrin kuptimin e elementëve të parashtruar në pjesët poetike dhe dramatike - shpjegojnë se si përzgjedhja e gjuhës dhe mjeteve të tjera letrare si figurat letrare, diksioni, imazhet etj bashkë më karakteristikat formale si strofat apo stukturat e paragrafit ndihmojnë për të nxjerrë kuptimin e pjesëve.
2Të tregojnë njohuri të detajuara rreth teksteve të përzgjedhura si dhe të japin reagimin e tyre personal ndaj pjesëve të përzgjedhura duke ju referuar tekstit dhe duke e cituar atë të përdorin aftësitë e leximit, analizës dhe komunikimit
3Të shprehin një vetëdije ndaj synimit të autorit dhe publikut për të cilin është shkruar pjesa të jenë të vetëdijshëm ndaj dramës jo vetëm si tekst por dhe interpretim
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte39
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final49
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final51
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 339
Gjysmë finale 188
Provimi final 11212
Të tjera 166
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)