Emri i Lëndës : Gjuhësi e Aplikuar
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 202-1 A 4 4 0 0 4.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qëllimi i këtij kursi është prezantimi i studentëve me idetë dhe temat kryesore në gjuhësinë e aplikuar të cilat kanë dhe do të influencojnë mësimdhënien dhe nxënien e gjuhës së huaj.
Objektivat Të pajisë studentin me njohuri rreth shkollave më të njohura të gjuhësisë dhe kontributet e tyre në shkencën e gjuhësisë.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në gjuhësinë e aplikuar. Konceptet bazë
2Gjuha preskriptive dhe deskriptive. Gjuha te fëmijët
3Gjuhët në botën e sotme dhe vendi i Anglishtes.
4Metodat e mesimdhënies së gjuhës angleze.
5Gjuha dhe komunikimi. Kompetenca linguistike kundrejt asaj të komunikimit
6Konteksti dhe kultura. Analiza e diskursit. Pragmatika
7Corpus Linguistics
8Provim Gjysëmfinal
9Nxënia e gjuhës së huaj
10Nxënia e gjuhës së huaj
11Psikolinguistika
12Sociolinguistika
13Stili, Strategjia
14Motivimi
15Vlerësimi
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Prezantime PPT
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kuptojnë konceptet e gjuhësisë së aplikuar
2Analizojnë teoritë e nxënies dhe mësimdhënies së një gjuhe të dytë
3Të jenë të aftë të kyejnë një project në këtë fushë
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale120
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 11313
Gjysmë finale 188
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)