Emri i Lëndës : Anglishtja përmes Poezisë dhe Dramës
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 122-1 C 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi i Anglishtes nëpërmjet Poezisë dhe Dramës ka dy qëllime kryesore: të nxisë leximin dhe vlerësimin e letërsisë në anglisht dhe në veçanti të poezisë dhe dramës së tipeve të ndryshme si dhe të zhvillojë më tej aftësitë kyçe të nevojshme për lexim, analizim dhe komunikim me shkrim dhe me gojë në gjuhën angleze. Duke studiuar një sërë poezish dhe dramash studentët mësojnë për zgjedhjen që bëjnë shkrimtarët për strukturën dhe gjuhën, se si kjo zgjedhje ju mundëson të shprehin mendimet dhe ndjenjat e tyre. Njëkohësisht studentët zhvillojnë më tej aftësinë e tyre për të krijuar dhe dhënë opinionin e tyre për atë që lexojnë. Kursi ndihmon në zhvillimin e aftësive gjuhësore të studentëve, në rritjen e vetëdijes së tyre për gjuhën angleze dhe përdorimit të saj.
Objektivat Ky kurs synon : - të nxisë dashurinë dhe vlerësimin e studentëve për letërsinë dhe leximin në përgjithësi; - t’u japë aftësi të nevojshme për jetën si aftësia për të shkruar qartë dhe me efikasitet, aftësia për të zhvilluar argumente, për të kërkuar dhe menazhuar informacionin si dhe aftësi për të analizuar tekste komplekse me forma dhe stile të ndryshme; - të prezantojë studentët me parimet dhe njohuritë themelore të poezisë dhe dramës dhe të thellojë njohuritë e tyre në këto fusha; - t’i angazhojë studentët në ekplorimin e kulturave të ndryshme nëpërmjet teksteve të ndryshme të studiuara; - të përforcojë dhe zgjerojë njohuritë leksikore të studentëve duke u ndalur tek fjalët, shprehjet dhe idiomat që hasen në poezitë dhe dramat që zhvillohen duke parë ndërveprimin e gjuhës dhe letërsisë.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Leximi i poezisë. Kipling. If, Mother o’ mine
2Toni. E.Dickinson “ Hope is the thing ëith feathers” “ Success”
3Personi në poezi Frost ‘ The road not taken” “ Fire and Ice,
4Ironia. Paul Laurence Dunba. “Sympathy”
5Përsëritje dhe lexim i mëtejshëm Love's Secret dhe , A poison tree by Blake Essay on “The chimney sweeper” by Ë.Blake
6Kuptimi fjalë për fjalë i poezisë - Langston Hughes “ April Rain” “ As I grew older” Vlera e fjalorit. Langston Hughes “ Mother to Son” Neruda “ If you forget me”
7Zgjedhja e fjalëve dhe rendi i fjalëve. Edgar Allen Poe “ Alone” Woodworth Reese “ A Little Song Of Life “ and “Gray And Tender Is The Rain
8Provim Gjysmëfinal
9Imazhet. When you are old By J.Keats Përsëritje dhe lexim i mëtejshëm, J.Keats,C.Sandburg
10Metafora dhe krahasimi Rosseti “ A Birthday”, “ Song” “ Remember”
11Simboli. Longfellow “ The arrow and the song” “ Loss and Gain” “ Autumn within
12Drama dhe elementët e saj. “Trifles” by Susan Glaspell
13Tragjedia. “Oedipus Rex” by Sophocles
14Komedia “The Tempest” by William Shakespeare
15Teatri modern “Purgatory” by W.B.Yeats
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1-Të nxjerrin kuptimin e poezisë dhe dramës -Të shpjegojnë se si zgjedhja e gjuhës dhe mjeteve të tjera letrare si: fjalët e zgjedhura, sintaksa, figurat letrare, simbolet, së bashku me tipare të tjera formale si strofa dhe struktura e paragrafëve mund të ndihmojnë për të trasmetuar
2- Të tregojnë se kanë njohuri të detajuara për pjesën letrare që lexojnë dhe të dijë të japë përgjigje personale për një numër tekstesh me forma të ndryshme, nga periudha të ndryshme dhe nga kultura të ndryshme, me gojë dhe me shkrim - Të përdorë mirë aftësitë e leximit,analizës dhe komunikimit - Të japë përgjigje personale ndaj një vepre letrare të zgjedhur mbështetur me referenca dhe citate nga pjesë letrare
3- Të tregojë se kupton qëllimin e autorit dhe përcakton lexuesin që i drejtohet kjo pjesë letrare -Të tregojë se kupton,vlerëson dhe shijon dramën si tekst dhe në skenë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize110
Projekte39
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final49
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final51
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 339
Gjysmë finale 188
Provimi final 11212
Të tjera 166
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)