Emri i Lëndës : Hyrje në Gjuhësi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 104-1 A 2 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs është një hyrje në teorinë dhe metodologjinë e linguistikës, që është studimi shkencor i gjuhës. Studentët do të mësojmë rreth degëve kryesore dhe aplikimeve të linguistikës –fonetikën, fonologjinë, morfologjinë, sintaksën dhe semantikën –duke eksploruar natyrën komplekse të gjuhës së njeriut nga perspektivat biologjike dhe shoqërore. Ne do ta shikojmë diturinë e gjuhës si një element të njohjes së njeriut, dhe do të zhvillojmë aftësitë e nevojshme për të analizuar dhe kuptuar të dhënat linguistike bazë.
Objektivat Studimi shkencor i gjuhës së njeriut. Ky kurs do t’i konsiderojë gjuhët si sisteme të strukturuara të formës dhe kuptimit, duke patur parasysh gjithashtu aspektet biologjike, psikologjike, kulturore dhe shoqërore të gjuhës dhe përdorimit të saj. Kjo pjesë e Studimit të Gjuhës do të fokusohet në marrëdhënien ndërmjet gjuhës dhe edukimit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Disiplinën e Gjuhësisë; Konceptet Themelore
2Komunikimi i Kafshëve
3Fonetika
4Fonologjia
5Morfologjia
6Sintaksa (Pjesa 1)
7Sintaksa (Pjesa 2)
8Provim Gjysmëfinal
9Semantika
10Pragmatika
11Gjuhësia Historike
12Psikolinguistika
13Sociolinguistika
14Rishikim dhe Përgatitje për Provimin Final
15Rishikim dhe Përgatitje për Provimin Final
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët njihen me konceptet themelore të gjuhësisë
2Studentët pajisjen me njohuritë bazë mbi disiplinat mikro - gjuhësore
3Studentët ndërgjegjësohen mbi çështjet gjuhësore dhe zgjidhjen e ushtrimeve për çdo nëndisiplinë
4Studentët fitojnë kompetencë dhe aftësi të plota në dallimin mes disiplinave
5Studentët aftësohen në analizën dhe gjykimin e hollë në çështjet mikro - gjuhësore
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte770
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final70
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final30
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 7321
Gjysmë finale 000
Provimi final 122
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 113
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.52
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)