Emri i Lëndës : Aftësi Komunikimi II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 116-1 B 2 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kursi synon të kuptuarit e natyrës së grupeve, zgjidhjen e problemeve në grup dhe gjithashtu ka si qëllim komunikimin publik. Një fokus do të jetë në grupin e përdorimit (akademik) dhe biznesit (teknik) të fjalës dhe raportimit. Komunikimi do të shikohet në nivelin teorik, publik (të folurit akademik, raportimi), dhe teknik (intervistimi biznesit, rifillon dhe memorandume).
Objektivat Është shumë e rëndësishme që studenti të marrë pjesë dhe të zgjidhë problemet në grup. Një tjetër qëllim është të mësojë se si të paraqesë mesazhin duke përdorur fjalime informuese dhe bindëse.
Programi i Lëndës
JavaTema
1 Natyra në Grupe (chp.8, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
2 Natyra në Grupe (chp.8, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
3 Zgjidhja e Problemeve në Grupe (chp.9, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
4 Zgjidhja e Problemeve në Grupe (chp.9, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
5 Zgjedhja dhe Zhvillimi i një teme (chp.10, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
6 Zgjedhja dhe Zhvillimi i një teme (chp.10, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
7Organizimi dhe Mbështetja (chp.11, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
8Provim Gjysmëfinal
9 Prezantimi i Mesazhit Tuaj (chp.12, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
10 Prezantimi i Mesazhit Tuaj (chp.12, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
11Fjalim Informues (chp.13, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
12Fjalim Informues (chp.13, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
13Fjalim Bindës (chp.14, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
14Fjalim Bindës (chp.14, Ronald B. Adler and George Rodman, Understanding Human Communication)
15Përmbledhje e javëve 1-14
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të fitojnë të kuptuarit teorik të komunikimit intrapersonal, ndërpersonal, në grup, publik dhe të komunikimit masiv
2Studentët do të zotërojnë elementet kryesore të komunikimit teknik në biznes dhe raportim
3Aplikimi i kësaj njohurie në jetën e tyre të përditshme dhe në prezantime publike
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize110
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 11414
Gjysmë finale 188
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 110
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.4
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)