Emri i Lëndës : Aftësi Komunikimi II
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 116-1 B 2 3 0 0 3.00 4
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Qëllimi i këtij kursi është zhvillimi i aftësive të komunikimit te studentët në situata formale dhe jo formale. Studentët mësojnë përmes diskutimeve, roleve, ushtrimeve me mungesë informacioni dhe detyra të tjera me në qendër komunikimin dhe përcjelljen e mesazhit.
Objektivat - Të pajisë studentët me njohuri mbi situata të ndryshme formale dhe jo formale komunikimi. - Të qartësojë studentët mbi stilet dhe gjuhën e përdorur në situata të ndryshme. - Të mundësojë studentët me një përdorim efikas të gjuhës për komunikim.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Argëtimi dhe media.
2Biseda, lajme, projekte që hasen në jetën e përditshme. Reklama, programe televizive.
3Jeta sociale.
4Biseda, projekte që hasen në jetën e përditshme. Planifikim i jetës sociale.
5Sportet.
6Biseda, video, situata që hasen në jetën e përditshme. Përshkrimi i një sporti. Reportazh sportiv.
7Teknologjia.
8Provim gjysmëfinal
9Biseda, situata që hasen në jetën e përditshme. Aparatura teknologjike, rrjetet sociale.
10Menaxhimi i parave.
11Biseda, situata që hasen në jetën e përditshme. Veprime bankare, buxheti personal.
12Sjellja njerëzore.
13Biseda, diskutime,situata që hasen në jetën e përditshme.
14Jetojmë së bashku në një planet të vogël.
15Biseda, prezantime,situata që hasen në jetën e përditshme. Ndotja e ambjentit, shpyllëzimi.
16Provim Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. Përgatitje e prezantimeve.
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Mësimi i përdorimit të grafikëve për të organizuar mendimet.
2Aftësia për të diskutuar rreth çështjeve që hasen në jetën e përditshme dhe në rrethet akademike.
3Përdorimi i saktë i fjalorit dhe gramatikës në komunikim.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte130
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 11212
Gjysmë finale 155
Provimi final 188
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 101
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 4.04
ECTS 4

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)