Course Title : Thesis
Code Course
Type
Regular
Semester
Lecture
(hours/week)
Seminar
(hours/week)
Lab
(hours/week)
Credits ECTS
ELL 551-7 F 3 2 0 0 2.00 15
Lecturer and Office Hours
Teaching Assistant and Office Hours
Language English
Course Level
Description Të përgatisë studentët me njohuri sesi të hartojnë një tezë
Objectives Në përfundim të kësaj lënde studenit do të jetë në gjendje të: 1. të përgatisë një kornizë teorike 2. të shqyrtojë studimet aktuale në burime të ndryshme. 3. të gjejë dallimet dhe ngjashmëritë mes studimeve. 4. të përcaktojë kufirin në literaturë. 5. të hartojë një deklaratë 6. të përcaktojë metodat dhe procedurat për një studim origjinal. 7. të bëjë dallimet mes modeleve të kërkimit. 8. të diskutojë konceptet e popullsisë. 9. të zgjedhë instrumente të përshtatshme të mbledhjes së të dhënave. 10. Të zbatojë metodat e përshtatshme për analizën e të dhënave. 11. për të interpretuar gjetjet në lidhje me letërsinë aktuale 12. klasifikoj të dhënat sasiore dhe cilësore. 13. të përgatisë komentet në të dhënat. 14. ti referohet studimeve të ngjashme dhe të ndryshme në literaturë. 15. do të jetë në gjendje për të krijuar parashikimet në lidhje me rezultatet aktuale 16. të vlerësojë shkallën në të cilën është trajtuar problemi 17. Të shqyrtojë nevojat e së ardhmes 18. Shqyrtojë kufizimet e studimit 19. Të rijojë implikime për të ardhmen, qasje dhe studime kërkimore
Course Outline
WeekTopics
1Within the study of the thesis the activities and development of suggestions on the topic will be discussed.
2Within the study of the thesis the activities and development of suggestions on the topic will be discussed.
3Within the study of the thesis the activities and development of suggestions on the topic will be discussed.
4Within the study of the thesis the activities and development of suggestions on the topic will be discussed.
5Within the study of the thesis the activities and development of suggestions on the topic will be discussed.
6Within the study of the thesis the activities and development of suggestions on the topic will be discussed.
7Within the study of the thesis the activities and development of suggestions on the topic will be discussed.
8Presentation of the first part
9Within the study of the thesis the activities and development of suggestions on the topic will be discussed.
10Within the study of the thesis the activities and development of suggestions on the topic will be discussed.
11Within the study of the thesis the activities and development of suggestions on the topic will be discussed.
12Within the study of the thesis the activities and development of suggestions on the topic will be discussed.
13Within the study of the thesis the activities and development of suggestions on the topic will be discussed.
14Within the study of the thesis the activities and development of suggestions on the topic will be discussed.
15Final presentation
16Final Exam
Prerequisites
Textbook
Other References
Laboratory Work
Computer Usage
Other
Learning Outcomes and Competences
1Prepare a theoretical framework
2Reason from more than one point of view
3Monitor assumptions on a research topic
4Formulate and revise research questions
5Develop a clear process for collecting and analysing data
6Differentiate, evaluate and synthesize research studies in appropriate fields of knowledge
7Compare research findings to research in the field
8Interpret, analyse and communicate findings effectively and logically
9Use citations for all references
Course Evaluation Methods
In-term studies Quantity Percentage
Midterms00
Quizzes00
Projects00
Term Projects00
Laboratory00
Attendance110
Contribution of in-term studies to overall grade10
Contribution of final examination to overall grade90
Total100
ECTS (Allocated Based on Student) Workload
Activities Quantity Duration
(hours)
Total Workload
(hours)
Course Duration (Including the exam week : 16 x Total course hours) 16232
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 1423322
Assignments 000
Midterms 080
Final examination 11515
Other 166
Total Work Load 375
Total Work Load / 25 (hours) 15
ECTS 15

Get Syllabus PDF (Albanian) Get Syllabus PDF (English)