PROGRAMI I SHKËMBIMIT TË PËRVOJAVE MEVLANA

Njoftohen të gjithë studentët dhe stafi akademik se

periudha e aplikimit në
Programin e Shkëmbimit të

Përvojave
 Mevlana 
ka filluar.


 

Për të aplikuar në këtë program duhet të: 

1.  Plotësoni Formularin a Aplikimit për Kandidatët Studentë (për studentët) duke

i bashk
ëngjitur transkriptin tuaj të notave si dhe një dokument, i cili tregon

nivelin e gjuhës në rast se gjuha e mësimdhënies e institucionit mikpritës është gjuhë e huaj


Stafi Academik duhet të plotësojë Formularin a Aplikimit e Informimit për Stafin Academik.

 

2. Dërgojani formularin koordinatorit të programit Mevlana të

departamentit përkatës brenda datës 10.04.2015.


Dokumentacionin e aplikimit dhe listën e institucioneve mikpritëse mund t'i gjeni në

faqen zyrtare të IRO: http://iro.beder.edu.al  dhe të klikoni tek ikona Mevlana Exchange.

Për informacion të mëtejshëm kontaktoni postën elektronike të Zyrës së 

Mevlana Exchange mevlana@beder.edu.al