Emri i Lëndës : Teorite dhe Perqasjet ne Mesimdhenie dhe Mesimnxenie
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EDU 413-1 B 1 3 1 0 3.50 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Në këtë kurs studentët do të njihen me teoritë kryesore të nxënies dhe mësimdhënies duke përfshirë ato të sjelljes, kognitive dhe socio-kulturore.
Objektivat Në fund të këtij kursi, studenti do të jetë në gjendje: Të shpjegojë personalitetin dhe personalitetet të lidhura me konceptet; Të shpjegojë zhvillimin e personalitetit në drejtim të aspekteve të ndryshme; Të përdorë njohuritë e personalitetit dhe të zhvillimit të personalitetit.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Lëndë. Konceptet e të Nxënit dhe të Mësimdhënies. Roli i Teorisë në Nxënie dhe Mësimdhënie
2Teoritë Behejvioriste të të Nxënit. Kushtëzimi Klasik i Pavlovit. Kushtëzimi Operant i Skinnerit. Aplikimet Edukative te Behaviorizmit
3Teoritë Konjitive të të Nxënit: Teoria e Piagetit. Teoria e Përpunimit të Informacionit
4Teoritë e të Nxënit Social dhe Aplikimet e tyre
5Konstruktivizmi: Parimet e të Nxënit. Të Nxënit Situativ. Aplikime të Konstruktivizimit dhe të të Nxënit Situativ
6Mësimdhënia dhe të Nxënit e Bazuar në Tru. Struktura, Memoria, Ruajtja dheTransferimi i të Nxënit
7Të Nxënit Konceptiv. Të Menduarit Kritik dhe Problem-zgjidhja
8Provimi gjysmefinal
9Emocionet dhe Motivimi në të Nxënë. Implikimet në Klasë
10Teoritë e Inteligjencës: Teoria e Inteligjencës së Shumëfishtë (Gartner). Inteligjenca Emocionale
11Variacioni individual: Mënyrat dhe Preferencat e të Nxënit. Probleme dhe Vështirësi.
12Teori Bashkëkohore të të Nxënit. Pragmatizmi: Një Teori për të Ardhmen. Qasje të Shumfishta ndaj të Kuptuarit.
13Teori Bashkëkohore të të Nxënit. Të Nxënit Biografik – brenda Diskursit për të Nxënin Gjatë Gjithë Jetës
14Strategji dhe praktika efikase të mësimdhënies
15Filozofi të Mësimdhënies Bazuar në Teori Aktuale: Prezantime të Studentëve
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Demonstrimi i njohurive mbi teoritë kryesore të të nxënit dhe mësimdhënies
2Aftësia për të shpjeguar parimet bazë të të nxënit
3Aplikimi i teorive të të nxënit dhe mësimdhënies në situata të ndryshme edukative
4Kuptimi i teorive të inteligjencës dhe motivimit dhe aplikimi i tyre në klasë
5Zhvillimi i një filozofie personale të të nxënit dhe mësimdhënies
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte150
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 11818
Gjysmë finale 080
Provimi final 11212
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)