Emri i Lëndës : Hyrje në Edukim
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EDU 401-1 A 1 3 1 0 3.50 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs është një prezantim rreth profesionit të mësuesit dhe çështjeve të arsimit te sotëm. Ajo ofron një shumëllojshmëri perspektivash për arsimin, si: historike, filozofike, sociale dhe ligjore me theks të veçantë mbi çështjet aktuale të arsimit shqiptar
Objektivat Studenti do të fitojë njohuri mbi historinë dhe zhvillimin e arsimit nga perspektiva të ndryshme. Ai gjithashtu do të eksplorojë cilësitë profesionale dhe kërkesat për tu bërë një mësues. Do të diskutohen çështjet aktuale të arsimit në kontekstin shqiptar.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Konteksti klasë për mësimdhënie dhe mësimnxënie
2Disponimi i fëmijës për të mësuar
3Përgjegjësia e mësuesit për të mësuar
4Krahasimi mësimdhënies për mësim
5Autoriteti profesional të mësuesit
6Organizimi i mësimdhënies për të promovuar mësimin
7Organizimi lëndën për të mësuar
8Provimi gjysmefinal
9Pedagogji në praktikë: rasti i zbritjes
10Ekspertiza pedagogjike e mësuesve
11Pedagogji e përditshme
12Të menduarit rreth të menduarit në lidhje me mësimdhënien
13Drejt Veprat e rrëfimit si një hap i domosdoshëm për një Pedagogjisë Kritik
14Çështjet dhe trendet në pedagogjisë kritike e vazhdueshme
15Tregime dhe News: The personale dhe publike në arsim
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Kuptojnë përqasjet e ndryshme në arsim
2Njohin dhe komentojnë mbi çështjet aktuale të arsimit në botë
3Përpilojnë pedagogjik personale të mësimdhënies
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final40
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final60
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 000
Gjysmë finale 11515
Provimi final 12020
Të tjera 3515
Ngarkesa totale e orëve 142
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5.68
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)