Emri i Lëndës : Psikologji Zhvillimi
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
PSD 471-1 A 1 3 1 0 3.50 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Mësimi i perspektivave të mëdha në psikologji si ato që zbatohen për fazat e zhvillimit të veçanta. Të eksplorosh mënyrat e sjelljes njerëzore dhe të parashikuara nga këto teori. Kuptimi i dallimeve mes perspektivave
Objektivat Ky kurs ofron piketa të zhvillimit njerëzor nga ngjizja në adoleshencë. Qëllimi është të ndihmojë studentët të fitojnë njohuri për zhvillimin fizik, njohës, emocionaldhe social të qenieve njerëzore në këtë hapësirë. Studentët do të integrojnë eksperiencat e tyre personale dhe vëzhgimet e tyre të zhvillimit njerëzor me përmbajtjen e këtij kursi dhe bëjnë lidhje të dobishme në arsim.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në kurs
2Studimi i zhvillimit njerëzor
3Studimi i zhvillimit njerëzor
4Perspektivat teorike: perspektivat psiko-analitike, perspektivat e të mësuarit, perspektivat njohëse, perspektivat socio-biologjike dhe perspektivat sociale
5Perspektivat teorike: perspektivat psiko-analitike, perspektivat e të mësuarit, perspektivat njohëse perspektivat socio-biologjike dhe perspektivat sociale
6Zhvillimi Prenatal. Trashëgimia dhe Mjedisi
7Zhvillimi Prenatal. Trashëgimia dhe Mjedisi
8Provimi gjysmefinal
9Fillimet: zhvillimi psiko-social
10Fillimet: zhvillimi psiko-social
11Fillimet: Njohës të zhvillimit, fazë e ndjeshmërisë Piaget-së. Zhvillimi i gjuhës.
12Fillimet: Njohës të zhvillimit, fazë e ndjeshmërisë Piaget-së. Zhvillimi i gjuhës.
13Fëmijëria e hershme: zhvillimi fizik dhe njohës. Fëmija preoperational dhe zhvillimi i pjekurisë
14Fëmijëria e hershme: zhvillimi fizik dhe njohës. Fëmija preoperational dhe zhvillimi i pjekurisë
15Shqyrtimi dhe vlerësimi.
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Përshkrimi i terminologjisë kryesore, zonat kryesore dhe parametrat në psikologjinë e zhvillimit.
2Dallimi për të kuptuar marrëdhëniet midis zhvillimit emocional dhe njohësit të fiziologjisë
3Fitimi i njohurive për sjelljen e njeriut dhe personalitetit të vet apo marrëdhënieve personale.
4Kuptimi i mënyrave të teorive psikologjike.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale130
Kuize00
Projekte110
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 15
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final45
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final55
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 188
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11010
Të tjera 11616
Ngarkesa totale e orëve 150
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)