Emri i Lëndës : Autobiografi dhe Letërsi Artistike
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 432-1 D 2 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Kjo lëndë me zgjedhje është e programuar që të ndjekë zhvillimin e autobiografisë që nga fillimi duke filluar nga lashtësia dhe deri në fillim të shekullit të njëzet me shembuj nga letërsia artistike dhe jashtë saj. Ndër temat që do diskutohen në kontekstin e kësaj lënde janë vetë-tregimi dhe zbulimi i vetes nëpërmjet tregimit, gjinia dhe prezantimi, autenciteti dhe imagjinata.
Objektivat Objektiv i kësaj lënde është prezantimi i studentëve me autobiografinë si një zhanër dhe të japë një përmbledhje rreth zhvillimit të saj. Gjatë këtij procesi dallimi mes autobiografisë dhe gjinive të tjera letrare do të diskutohet me shembuj. Pra, studentët do të kenë mundësinë të kuptojnë lidhjen e ngushtë që ekziston midis jetës dhe letërsisë.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Hyrje në Autobiografi
2Lisa Anderson. Autobiografi, pp 1-17
3Lisa Anderson. Autobiografi, pp 18-59
4Edward Chitham. Jeta e Anne Brontë, Kapitujt:1-5
5Edward Chitham. Jeta e Anne Brontë, Kapitujt:6-11
6Anne Brontë. Agnes Grey, Kapitujt: 1-12
7Anne Brontë. Agnes Grey, Kapitujt: 13-25
8Provimi gjysmefinal
9Virginia Woolf. Orlando, Kapitujt: 1-3
10Virginia Woolf. Orlando, Kapitujt: 4-6
11John Bayley. Irisn Autobiografi e Iris Murdoch, Pjesa 1
12John Bayley. Irisn Autobiografi e Iris Murdoch, Pjesa 2
13Film, Iris Murdoch
14Film, Iris Murdoch
15Diskutime dhe mbyllja
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Prezantimi i studentëve me autobiografinë si një zhanër dhe të japë një përmbledhje rreth zhvillimit të saj.
2Dallimi mes autobiografisë dhe gjinive të tjera letrare do të diskutohet me shembuj
3Studentët do të kenë mundësinë të kuptojnë lidhjen e ngushtë që ekziston midis jetës dhe letërsisë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte220
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 21020
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11515
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 151
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.04
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)