Emri i Lëndës : Studime të Avancuara në Përkthim
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
ELL 440-1 D 2 4 0 0 4.00 6
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Ky kurs është organizuar si një panel me qëllim që studentët të punojnë në përkthimin e teksteve letrare. Gjatë diskutimeve në grup studentët do të mësojnë rreth strategjive të përkthimit dhe do të vlerësojnë punën e të tjerëve.
Objektivat Objektivi i këtij kursi është stërvitja e studentëve në një nivel më të lartë në kuptimin dhe përkthimin e gjuhëve përkatëse. Studentët do të përmirësojnë shpejtësinë dhe saktësinë në përkthimin e teksteve Letrare. Studenti do të ushtrojë dhe aftësitë redaktuese dhe korrektuese.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Teoria dhe Praktika e Përkthimit , Llojet e Përkthimi , problematikat dhe nënkuptimet
2Praktikë Përkthimore dhe Krahasuese :Poezi/poema të përzgjedhura
3Vargëzimi: llojet, Përkthimi i poezisë; Prapapërkthimi
4Praktikë Përkthimore dhe Krahasuese: Poezi/poema të përzgjedhura
5Togfjalëshi i lirë dhe stilistika e diskursit të prozës : Strategjitë për gjegjësin
6Praktikë Përkthimore dhe Krahasuese: tekste të përzgjedhura
7Praktikë Përkthimore dhe Krahasuese: tekste të përzgjedhura
8Përkthimi i idiomave. Aspekte kulturore
9Përkthimi i idiomave. Aspekte kulturore ; Stili dhe përkthimi
10Praktikë Përkthimore dhe Krahasuese: Idiomat dhe shprehjet frazeologjike
11Përkthimi i titujve dhe akronimeve ; Redaktimi i tekstit
12Praktikë Përkthimore dhe Krahasuese: Titujt, akronimet dhe shkurtesat ligjerimore
13Përkthimi sot : Metodat interaktive & para-përkthimore ; Përthyeshmëria dhe pa-përthyeshmëria
14Praktikë Përkthimore dhe Krahasuese: poezi/poema dhe tekste të përzgjedhura
15Praktikë Përkthimore dhe Krahasuese: & Përsëritje
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori Po
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të mund të përkthejnë tekste letrare.
2Studentët do të krahasojnë dhe vlerësojnë tekstet e përkthyera.
3Studentët do të perballen me vështirësitë e përkthimit te poezisë, idiomave dhe shprehjeve frazeologjike
4Studentët do të njihen me qasjet e problematikat e praktikave letrare përkthimore
5Studentët do të prkatikojnë strategji dhe teknika të ndryshme për të gjetur gjegjësin
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale00
Kuize00
Projekte250
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 00
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16464
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14342
Detyra 21020
Gjysmë finale 000
Provimi final 12525
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 151
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 6.04
ECTS 6

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)