Emri i Lëndës : Komunikimi Ndërkulturor dhe Ndërpersonal
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
COM 353-1 D 5 3 0 0 3.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit Albanian
Niveli i lëndës
Përshkrimi Studentët do të studiojnë theoritë e komunikimit dhe të kulturës, gjithashtu do të studiojmë se si kultura është e pranishme në gjuhë, sjellje, ritual, and në mënyrën se si ne e shikojmë botën. Në këtë kurs do të shikojmë mënyrat e komunikimit dhe sjelljet që bëjnë te mundur komunikimit brënda dhe jashtë kulturës. Studentët do të mësojne se sit e analizojnë dhe të përshkruajnë kulturën e tyre. Gjithashtu do të analizojmë se simënyra se si komunikojmë na ndihmon të krijojmë ambientin tonë shoqëror.
Objektivat Të kuptojmë kuptimet e ndryshme dhe konceptet e komunikimit ndërpersonal, e se si ne paraqitemi në shoqëri. Të shfaqësh aftësi komunikuese interpersonal. Të analizojmë përdorimin e komunikimit me anë të teknlologjisë dhe me anë të shkollimit mbi mediat.
Programi i Lëndës
JavaTema
1Të njohësh dhe të konceptualizosh terma specifikë të analizës së kulturës
2Teoritë që kanë të bëjnë me komunikimin ndërkulturor
3Perspektivat dhe Konceptet e Komunikimit Ndërpersonal
4Rrjetet Sociale
5Modele të komunikimit dhe prezantimit të vetvetes
6Të përshkruash kulturën tënde/identitetin dhe si këto ndikojnë në komunikimin tuaj
7Të interpretosh sjelljet e një kulture tjetër brënda kuptimit që ka në atë kulturë kjo sjellje
8Provimi Gjysmë-Final
9Modelet e Shoqërore të Ndërtimit të Gjuhës
10Monologu dhe Dialogu
11Përdorimi i koncepteve të komunikimit ndërkulturor/teoritë për përvojat personale, njohja shoqërore/obzervimet, dhe përfaqësimi mediatik i pjestarëve të kulturave të ndryshme
12Mass Media Gjinia Shkëputja/Ndarja
13Shoqëria Bashkëveprimi Familjar
14Bashkëveprimi ndërpersonal në cilësimet publike sociale
15Bashkëveprmi Ndërpersonal në Punë Konflikti Ndërpersonal
16Provimi Final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori
Përdorimi i komp.
Të tjera
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentët do të pajisen me njohuri bazë mbi shkencat e komunikimit
2Studentët do të jenë të aftë të njohin dhe përdorin sa më mirë burimet e informacionit
3Studentët do të jenë në gjendje të diskutojnë dhe të mbrojnë rëndësinë e gazetarisë në ndërtimin e një shoqërie të lirë.
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize420
Projekte00
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final50
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final50
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16348
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14456
Detyra 000
Gjysmë finale 11010
Provimi final 11111
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)